fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Understanding Gen Y and Gen Z Working Style

Business photo created by yanalya – www.freepik.com

 หลักการและแนวคิด

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคนต่างวัยหรือ
เจนเนอเรชั่น (Working Generations) เป็นอย่างมาก การบริหารคนในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งองค์กร ผู้บริหาร และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องคน และเทคโนโลยี

จากความแตกต่างของคนต่างวัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย การแสดงความคิดเห็น ความมั่นใจในตัวเอง ของคนรุ่นใหม่ๆ ที่ก้าวเข้าสู่การทำงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งลักษณะนิสัยเฉพาะกลุ่มนั้นก็มีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ Gen Y และ Z  ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังทางความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยไฟในการทำงานที่ลุกโชนได้ง่ายๆ การบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจน เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำงานร่วมกับทั้ง 2 Generation จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง สำหรับผู้บริหาร Baby boomer และ Gen X ที่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หลักสูตรนี้ จึงได้กล่าวถึงวิธีคิดและการรับมืออย่างไร โดยใช้เครื่องมือต่างๆบริหารคนในวัยที่แตกต่างกันเพื่อดึงศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวและทัศนคติของหัวงานหน้างาน เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร ทั้งการสอนงาน การมอบหมายงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับอีกด้วยเพื่อเกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างกันและนำพาองค์กรให้ ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ ความคิด พฤติกรรม หรือแนวโน้มการทำงานของคนต่างเจนเนอเรชั่น เป็นแนวทางการบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 Generation ได้
 4. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคน Generation Y และ Z ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางด้านการบริหารทรัพยามนุษย์ในการรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร

เนื้อหาการอบรม

 • มาทำความรู้จัก Gen Y และ Gen Z ความเหมือนบนความแตกต่าง…
 • เข้าใจ Gen Y และ Gen Z
 • เข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z
 • Work-Life Balance ของคน Gen Y & Work-Life Blend ของคน Gen Z
 • อะไรคือความคาดหวัง และเป้าหมายในการทำงาน ของคน Gen Y และ Gen Z
 • ปัญหาช่องว่างระหว่างคนแต่ละ Gen (Generation Gap)
 • แนวทางการบริหารงาน คนต่าง Generation
 • จิตวิทยาการบริหารคน 4 Generation ให้ทำงานร่วมกัน (Baby Boomer, X, Y, Z)
 • เรียนรู้ “ทฤษฎีแรงจูงใจ” ใช้บริหารคนต่าง Generation
 • การบริหารช่องว่างระหว่างคนในแต่ละ Generation (Generation Gap)
 • การประสานคนต่าง Generation ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้และเข้าใจความเหมือนบนความต่างสไตล์ทำงานของ Gen Y และ Gen Z
 • หลักการสื่อสาร สร้างสรรค์ให้โดนใจ Gen Y และ Gen Z
 • เครื่องมือมอบหมายงานด้วยหลัก PDCA สำหรับ Gen Y และ Gen Z
 • เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษาคนทำงานรุ่นใหม่ ( Coaching for Gen Y & Z  technic)
 • กลยุทธ์การพัฒนาและการรักษา Gen Y และ Gen Z ให้อยู่กับองค์กร
 • แนวทางการสร้างปัจจัยที่ดึงดูดรักษา Gen Y และ Gen Z คนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญขององค์การในอนาคต
 • เทคนิคผสมผสานการทำงาน Gen Y และ Gen Z กับเจนเนอเรชั่นอื่น
 • กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับคน Gen Y และ Gen Z
  • ขั้นตอนและกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3’R)  ตั้งแต่ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Acquisition), การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Retention & Development) ไปจน การสิ้นสภาพการทำงาน (Separation or retirement)   เพื่อการออกแบบงาน (Job designs)ที่เหมาะสมกับบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
  • เรียนรู้วงจรชีวิตของพนักงานในองค์กร (Employee life cycle model) และวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญด้านต่างๆขององค์กร ตั้งแต่ ปัจจัยด้านนโยบายขององค์การ (Organization Policy),ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) ,ปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์การ (Organization Culture),ปัจจัยด้านแรงงาน (Organization Workforce), ปัจจัยด้านลักษณะงาน (Characteristic of Job) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอก,ชุมชน,สังคมรวมถึงกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งเร้าที่มีผลต่อการสร้างความผูกพัน (Employee Engagement)ระหว่างพนักงานกับองค์กร
  • เรียนรู้การใช้ 4 Key Touch point Model เพื่อวิเคราะห์ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร(Employee Engagement)
 • กิจกรรมการเรียนรู้ เสวนากลุ่มและการระดมความคิด “หาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้งานที่เขาพบในองค์กร ร่วมกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของระบบการสอนงานในปัจจุบัน เพื่อระบุข้อดี(จุดแข็ง)และทิศทางโอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร แล้วให้ช่วยกันเขียนวิธีต่างๆ ที่ทำให้มีแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหารคน Gen Y & Gen เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน และการวางระบบเรียนรู้ในองค์กร (Knowledge Flow) ที่ทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้น
 • กิจกรรมเรียนรู้ : เป็นการนำเอาทฤษฎีต่างๆที่เรียนรู้ร่วมกันใน1วัน มาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร

 ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader)
 4. บุคลากรในระดับหัวหน้างาน

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

 ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save