fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Supervisor Essential Skill
ทักษะกับการเป็นหัวหน้างาน (หลักสูตร 4 วัน)

Supervisor Essential Skill

ที่มาและความสำคัญ:

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในหน่วยงานขององค์กรธุรกิจ จากความสามารถในการดูแลและให้คำแนะนำบุคลากรหรือทีมเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงความรับผิดชอบในการพัฒนา สร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรและทีม ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

ตำแหน่งหัวหน้างานถือเป็นก้าวแรกของบุคลากรที่มีความสามารถและความเป็นผู้นำ การเป็นหัวหน้างานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นการวางรากฐานสำหรับการเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพ เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กรในอนาคต

เนื้อหาของหลักสูตรนี้จะให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นเป็นหัวหน้างานใหม่ โดยในวันแรก จะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน และการพัฒนาความเป็นผู้นำ จากนั้นจะเป็น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ในวันที่สอง จะเป็นการบริหารผลงาน ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย (Target Setting) แนวทางการพัฒนาบุคลากร การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback) และทักษะการสอนงาน (Coaching) เบื้องต้น

วันที่สาม จะเป็นเรี่องการสร้างและบริหารทีม รวมทั่งการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยการสร้างทีมและแรงจูงใจ (Team Building and Motivation) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ในการทำงาน และทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) ซึ่งรวมถึงการจัดการภาวะวิกฤติเบื่องต้น

วันที่สี่ จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการต่างๆ ประกอบด้วยการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and Prioritization) การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation) และข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและกฎหมาย

 

เนื่องจากทักษะการเป็นหัวหน้างานและการเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในช่วงท้ายของการอบรม จะให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับพัฒนาทักษะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องต่อไปหลังสิ้นสุดการอบรมแล้ว

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้น หัวหน้างานใหม่ และบุคลากรที่กำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์:

  1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังในการเป็นหัวหน้างานและการเป็นผู้นำ
  2. พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างาน การบริหารงาน การบริหารทีม และเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
  3. ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนา สร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

กำหนดการ:

Session

ช่วงเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

 

1

Day 1

09:00 – 10:00

 

บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

·      ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

·      ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

·      เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในฐานะหัวหน้างาน

2

10:00 – 12:00

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

·      รูปแบบความเป็นผู้นำและผลกระทบ

·      การพัฒนารูปแบบความเป็นผู้นำที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

·      การส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบ

3

13:00 – 16:00

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

·      ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

·      การฟังเชิงรุก (Active Listening) และการถามอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Questioning)

·      การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)

Workshop: การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

4

Day 2

09:00 – 10:30

 

การจัดการผลงาน (Performance Management)

·      การกำหนดความคาดหวังและเป้าหมาย (Target Setting)

·      แนวทางในการพัฒนาทีมงานและผลงาน

Workshop: การกำหนดเป้าหมาย (Target Setting)

5

10:30 – 12:00

การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Feedback)

·      ความสำคัญของให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

·      เทคนิคในการให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

·      การจัดการข้อเสนอแนะที่ยากลำบาก

Workshop: การให้ข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ

6

13:00 – 16:00

การสอนงานเบื้องต้น (Basic Coaching)

·      หลักการที่สำคัญและขั้นตอนในการโค้ช

·      การใช้โมเดล GROW ในการโค้ช

·      การเอาชนะความท้าทายในการโค้ช

Workshop: การสอนงาน (Coaching)

 

7

Day 3

09:00 – 10:30

 

การสร้างทีมและแรงจูงใจ (Team Building and Motivation)

·      การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

·      กลยุทธ์การสร้างทีมและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

·      การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) กับบุคคลและทีม

Workshop: การสร้างทีมและแรงจูงใจ

8

10:30 – 12:00

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)

·      ความขัดแย้งในที่ทำงานประเภทต่างๆ

·      แนวทางการไกล่เกลี่ยและแก้ไขข้อขัดแย้ง

·      การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก

Workshop: การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

9

13:00 – 16:00

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

·      เทคนิคการแก้ปัญหา (Problem-solving techniques)

·      แนวทางในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

·      ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Skill)

·      การจัดการภาวะวิกฤติเบื่องต้น

Workshop: การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 

10

Day 4

09:00 – 10:30

 

การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and Prioritization)

·      บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะหัวหน้างาน

·      จัดลำดับความสำคัญของงาน

11

10:30 – 12:00

การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation)

·      เทคนิคการมอบหมายงาน

·      การเอาชนะความท้าทายในการมอบหมายงาน

12

13:00 – 15:00

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและกฎหมาย

·      ความรับผิดชอบทางจริยธรรมสำหรับหัวหน้างาน

·      มาตรการทางวินัย และกฎหมายที่ควรทราบ

13

15:00 – 16:00

สรุปเนื้อหาและการวางแผนปฏิบัติการ

·      ทบทวนประเด็นสำคัญจากการอบรม

·      การวางแผนปฏิบัติการสำหรับพัฒนาทักษะ

Workshop: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับพัฒนาทักษะ

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save