fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

ผู้นำทรงพลังเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร

Resonant Leadership for Highly competiveness Organization

Resonant Leadership for Highly competiveness Organization

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารและการจูงใจลูกน้องอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเชิงรุกสำหรับผู้นำ การนำทีมรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารโน้มน้าวทีม ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง และการจัดการความกดดันในที่ทำงาน และการขับเคลื่อนทีมนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์


วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทีมอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาบุคคลให้ทันท่วงที
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารคน
 3. ผู้เข้าอบรมแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังใน หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรผ่านบุคคลาก

หัวข้อการฝึกอบรม

Session

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 1

ผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ

·       ความท้าทายของผู้นำ

-กรณีศึกษา ผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ

·       การฟื้นคืนพลัง​และการรักษาระดับพลังงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

-ความท้อใจ:ภาวะอ่อนแรงของผู้นำ

-การกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิม

-เทคนิคการเพิ่มและรักษาระดับพลังงานเพื่อการนำที่มีประสิทธิผล

·       การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำ​ แนวทางของ​ Boyatzis

·       การจัดการร่วมสมัยสู่การก้าวสู่องค์กร​ระดับโลก

-ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ

-กรณีศึกษา รูปแบบการนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน Amoeba Management : Kazuo Inamori

– หลักการสร้างนวัตกรรมการบริหารแบบ Outside in-Inside out

·       สปิริตทางธุรกิจ จิตวิญญาณที่ดีและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของนักบริหาร

 

วันที่ 2

การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ​ในการสร้างผลลัพธ์

·       หลักการนำและการเคลื่อนคน (Effectual Mobilizing Enabler):

-ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

-อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

-หลักการใช้อำนาจ/พลังการบังคับ (Legitimate power)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล/พลังจูงใจ (Power Tactics)

            -หลักการสร้างศรัทธา/พลังวางจ (Merited Trust)เพื่อเร่งความสำเร็จในการบริหาร

-หลักการสร้างบารมี/พลังดลใจ (Epitomized Respect)

·       การจูงใจทางบวกPull Method และวิธีการกระตุ้นให้ทำงานแบบที่KITA

·       หลักการโค้ชและการนำเพื่อชัยชนะร่วมกันทั้งทีม

-หลักการสะท้อนเพื่อการพัฒนา (Feed Forward)

·       วิธีการสื่อสารเพื่อแสวงหาทางออก ในภาวะวิกฤติ, เมื่อเกิดแรงกดดันด้านลบในการทำงาน รวมถึงเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กร

 

กิจกรรม

Workshop1. ค่านิยมและความเชื่อของคุณ (Paper Airplane)

Workshop2 จังหวะชีวิตในการทำงาน

Workshop3 เสียงปลุกที่ดังลั่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Workshop4 การเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริง:จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

Workshop5 วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล

Workshop6 วิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วมของทีม

Workshop7 Trusted Battery

Workshop8  Leading Change

Workshop9 Risk Protection

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บุคลากรในระดับปฏิบัติการ (ไม่ควรเกิน จำนวน 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 2 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม) 

วิธีการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ เสวนากลุ่มและการระดมความคิด “หาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้งานที่เขาพบในองค์กร ร่วมกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของระบบการทำงานที่ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันซึ่งพบได้ในแทบทุกองค์กร เพื่อระบุข้อดี(จุดแข็ง)และทิศทางโอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร แล้วให้พวกเขาช่วยกันเขียนวิธีต่างๆ ที่ทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้งานได้ดีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในการวางระบบการเรียนรู้ในองค์กร (Knowledge Flow)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30  : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save