fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Principles of Effective Management

Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

ออกแบบหลักสูตรโดยKnowledge Castle Training

 

หลักการและแนวคิด

 แนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ (Modern Human Resource Management) เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage)ขององค์กร โดยในทางปฏิบัติองค์กรจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายของกำลังแรงงาน ตั้งแต่การรับคนเข้าทำงาน (Recruitment) การเลื่อนขั้น (Promotion) การรักษาบุคลากร (Retention) และการจ่ายผลตอบแทนบุคลากร (Reward) โดยที่ผ่านมามีองค์กรระดับโลกเป็นจำนวนมากที่ถูกใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Studies) ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการจัดการกับความหลากหลายนี้  อาทิเช่น IBM, Microsoft, Google, Shell เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้จำนวนมากได้มีการปรับโครงสร้างโดยใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายให้เป็นผู้ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจ(Diversity as Business Growth Enabler) โดยเฉพาะการขยายกิจการในต่างประเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยในบางบริษัทมีการตั้งตำแหน่ง CDO (Chief Diversity Officer) เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกลยุทธ์การจัดการความหลากหลายนี้

การบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) เป็นแนวคิดที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การดึงเอาจุดแข็งของความหลากหลายของบุคลากรมาใช้ให้แป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มิฉะนั้น นอกจากความหลากหลายจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรแล้วยังอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและกลายเป็นจุดอ่อนขององค์กรได้ แต่ถ้าสามารถนำความหลากหลายในองค์กรมาจัดการอย่างเหมาะสมก็จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดี อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่อไปได้

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการความหลากหลายในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวทางการจัดการความหลากหลายในองค์กร
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการบริหารจัดการความหลากหลาย
 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะต่างๆของการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

หลักการบริหารจัดการในฐานะผู้จัดการที่ทรงประสิทธิผล

 • การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้อื่นปฎิบัติตาม 
 • เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์
 • เป้าหมายจากระดับบนลงล่างหรือล่างขึ้นบน
 • ลักษณะของเป้าหมายที่มีประสิทธิผล
 • การตั้งเป้าหมายของหน่วยงาน
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • เป้าหมายของคุณในฐานะผู้จัดการ
 • 4 ขั้นตอนสู่การบรรลุเป้าหมาย
 • การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 • การทบทวนหลังการปฎิบัติงาน

 

 • จ้างคนที่ดีที่สุด
 • การกำหนดความต้องการในงาน
 • การสรรหาผู้สมัครที่มีอนาคต
 • การสัมภาษณ์
 • การประเมินผู้สมัคร
 • การตัดสินใจและยื่นข้อเสนอ
 • อย่าลืมการปรับปรุงกระบวนการ

 

 • การรักษาคนที่ดีที่สุดไว้
 • การรักษาพนักงานที่ดี
 • ทำไมคนถึงอยู่กับองค์กรต่อไป
 • ทำไมคนถึงลาออกจากบริษัท
 • การรักษาพนักงานในแง่การตลาด
 • กลยุทธ์ทั่วไปในการรักษาพนักงาน
 • บทบาทของความสมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว

 

 • การกระจายงานด้วยความมั่นใจ
 • ประโยชน์ของการกระจายงาน
 • สัญญาณเตือน
 • แนวทางในการกระจายงานอย่างมีประสิทธิผล
 • หลักในการกระจายงาน
 • การเตรียมการกระจายงาน
 • การมอบหมายงาน
 • การควบคุม การติดตาม และการให้ความเห็นป้อนกลับ(Feedbacck)
 • การทบทวนหลังการปฎิบัติงาน

 

 • การบริหารเวลา
 • การทำความเข้าใจว่าคุณใช้เวลาของคุณอย่างไร
 • ให้เป้าหมายของคุณชี้นำแนวทางของคุณ
 • การกำหนดเวลาของคุณ
 • ศัตรู 3 ประการของการบริหารเวลา “เราจะเอาชนะมันได้อย่างไร”

Work shop  

 • สร้างกระบวนการ ขั้นตอน และแนวทางการบริหารจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader)
 4. บุคลากรในระดับหัวหน้างาน

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 2 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

 ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save