fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Managerial Skills for proactive leader

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

 

“ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม

และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน”

Andrew Robertson”

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในยุคนี้บุคคลากรกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว การเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริหารชีวิตตนเอง และผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลต่างๆที่ได้สอดแทรกมาในหลักสูตรจึงเป็นความท้าทายที่จำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานสูงสุด

 

ความสามารถในการบริหารคนและงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารไม่ว่าจะเป็น การบริหารเชิงรุกสำหรับผู้นำ การบริหารเวลา การนำทีมรูปแบบต่างๆ การสื่อสารโน้มน้าวทีม การมอบหมายงาน ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง และการจัดการความกดดันในที่ทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกในปัญหาขององค์กร “ไม่เคยมีวิธีเดียว” ผู้นำองค์กรจึงต้องมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาบุคคลให้ทันท่วงที
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารคนและงานในองค์กร
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร

 

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

 

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 

กำหนดการอบรม

วันแรก

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์และปัญหาการบริหารบุคคลในองค์กร

·       ลักษณะของปัญหาการบริหารแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารให้ได้ผลลัพทธ์เชิงรุก (Result base management)

·       วิสัยทัศน์ (vision)

·        ภารกิจ (mission)

·        เป้าหมาย (goal) และวัตถุประสงค์ (objective)

·        กลยุทธ์ (strategy)

210:40-12:00 น.

หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler):

-หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

·                              ผู้นำต้นแบบ และคุณลักษณะของผู้นำที่ประสพความสำเร็จ

·                              Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

 

313:00-14:30 น.

หลักการสื่อสารและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·                              หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respect)

วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

 

414:45-16:00 น.

หลักการมอบหมายงาน (Delegation)

-การจัดการWorkload อย่างมีประสิทธิภาพ

-การพัฒนาคนผ่านการมอบหมายงาน

Mini Workshop : RACI Step ฝึกการสร้างตารางมอบหมายงาน

การแก้ความขัดแย้งและการขจัดความกดดันในการทำงาน

·       รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

·       ทางออกในการบริหารความขัดแย้ง

·       หลักการจัดการความกดดันในการทำงาน

วิธีการจัดการกับแรงกดดันด้านลบ

 

Mini Workshop /ฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

ฝึก Workshop และ Wrap up เน้นย้ำ Leadership  Mindset ให้กับผู้อบรม

                                                                                                              

วันที่สอง

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.

 หลักบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) เพื่อสร้างผลลัพธ์

·       Market Synergy

·       Cost Synergy

·       Technological Synergy

·       Management Synergy

·     วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา ระบุประเด็นปัญหา ต้นเหตุของปัญหาระดับความรุนแรง ผลกระทบของปัญหาในมิติของเวลา สถานที่

·     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental) PESTEL Model

·     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) SWOT Model

-ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (critical success factors)

-โซ่คุณค่า (value chain)

-กระบวนการและระบบงานหลัก (Core process and system)

Mini Workshop. ฝึกวิเคราะห์ประเด็นของปัญหา ล้อมกรอบปัญหาเพื่อระบุประเด็นที่จะเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์

210:40-12:00 น.

·                              หลักการกำหนดกลยุทธ์ (Business Level Strategy)

·     หลักการนำกลยุทธ์ไปใช้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกัน

·                              กฎการแข่งขัน (rule)

-กลวิธี (tactic)

-การทำล่วงหน้า (pre-emption)

-การยับยั้ง (deterrence)

-การโจมตี (attack)

-การตอบโต้ (response)

Mini Workshop ประยุกต์การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานเชิงรุก “อะไรคือสิ่งที่จะDisrupt ธุรกิจในอีก 2 ปีข้างหน้า”

313:00-14:30 น.

·       หลักการเขียน Operational Strategic Plan

 

414:45-16:00 น.Mini Workshop ฝึกเขียนแผนธุรกิจ และนำเสนอ

ทฤษฎีหลักที่นำมาใช้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save