fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Global business strategies & leadership Skill for Highly competiveness Organization

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจในสามสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนบทบาทและศักยภาพตนเองอย่างลึกซึ้ง การคิดกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับโลก การบริหารคนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการนำทีมรูปแบบต่างๆ

 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาให้ทันท่วงที
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหาร
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาและคิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนคนและองค์กรสู่ระดับสากล

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

วันแรก: Awareness Before Change

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.

การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness)

·       ความท้าทายของการเป็นผู้นำ

·       ทำความรู้จักตนเอง

·       การจัดการกับEgo และการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกเปิดรับและถ่อมสุภาพ

·       การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ Comfort Zone.

·       ผู้นำต้นแบบ และคุณลักษณะของผู้นำที่ประสพความสำเร็จ

Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

210:40-12:00 น.

ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·       วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

·    สร้างทัศนคติที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

·    วิธีฟื้นแรงจูงใจให้ตนเองเมื่อประสพความล้มเหลว

·    การบริหารเวลาให้สมดุลกับเป้าหมายส่วนตัวและองค์กร: Four Quadrant of Time management

Mini Workshop : Explore your Values ค้นหาคุณค่าและแรงจูงใจที่ซ้อนเร้นของเรา

313:00-14:30 น.

หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler):

·    ทำความเข้าใจผู้อื่นและวิธีจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกทีม

·    วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้าและลูกค้า

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

414:45-16:00 น.

หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler) (ต่อ)

-หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

-หลักการสร้างศรัทธา (Merited Trust)

-หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respect)

·      Wrap up เน้นย้ำ Self-Awareness  Mindset ให้กับผู้อบรม

วันที่สอง: Global business Strategy Leader

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.

วิธีคิดกลยุทธ์ระดับโลกโดยหลักคิดเชิงอนาคต (Global Strategic Thinking for Future of the Enterprise)

·    ความรู้เกี่ยวกับปัญหารอบด้านในองค์กรธุรกิจระดับ Trans National Enterprise

·    องค์ประกอบของปัญหา ลักษณะของปัญหา แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

·    กฎพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการเปลี่ยนแปลง

·    การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง

210:40-12:00 น.

วิธีคิดกลยุทธ์ระดับโลกโดยหลักคิดเชิงอนาคต(Strategic Thinking for Future) (ต่อ)

·    หลัก “คิด”และหลักการ “คาดการณ์” อนาคต

·    วิธีการวาดภาพอนาคต “Futuristic Planning”

·    เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง

·    แผนที่อนาคต(Futuristic & Change Roadmap)

313:00-14:30 น.

วิธีคิดกลยุทธ์ระดับโลกโดยหลักคิดเชิงอนาคต(Strategic Thinking for Future) (ต่อ)

·       การหาทางเลือก,การประเมินสภาวะการณ์ และการวางแผนกลยุทธ์

·       การลงมือปฏิบัติ

– การหาทางเลือก

– การวิเคราะห์

– จัดอันดับ

·       เทคนิคการเลือกกลยุทธ์ในสภาวะต่างๆ

-สภาวะที่มีโอกาสและการรักษาสถานะแห่งโอกาส

-สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง

-สภาวะที่มีอุปสรรคขัดขวาง

-สภาวะที่ตกเป็นรอง

-สภาวะวิกฤติ

ตัวอย่างการคิดกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการคิดเชิงอนาคต

414:45-16:00 น.

Mini Workshop /ฝึกการคิดกลยุทธ์โดยอาศัยหลักการคิดเชิงอนาคต

ฝึก Workshop และ Wrap up เน้นย้ำ Leadership  Mindset ให้กับผู้อบรม

วันที่สาม: Diversity Leader

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.

การบริหารความแตกต่างในองค์กร(Embracing Diversity in workplace)

·    ประโยชน์ของความหลากหลายและการอยู่ร่วม

·    กรณีศึกษา: ความสำเร็จและความล้มเหลวที่บริษัทข้ามชาติ มีประสบการณ์ในการบริหารความหลากหลายในที่ทำงาน

·    วิธีการบริหารบนความแตกต่างเหล่านี้;

o ความสามารถในการแข่งขัน

o เพศ

o ศาสนา

o ความบกพร่องทางร่างกาย

o รสนิยมทางเพศ

o อายุ

o สัญชาติ

o ระดับการศึกษา

o ประสบการณ์การทำงาน

o สถานะครอบครัว

o ภาษาและวัฒนธรรม

Mini workshop: ค้นหาความหลากหลายและถกแถลงเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกับความหลากหลายในที่ทำงาน

210:40-12:00 น.

กุสโลบายการบริหารและการอยู่ร่วมกับความหลากหลายในที่ทำงาน

·    ทำความเข้าใจกับความไม่ยุติธรรมในองค์กร รวมถึงแบบแผนและสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม

·    กฎหมาย – พระราชบัญญัติที่เกี่ญวข้องกับสิทธิความเท่าเทียมกันในการทำงาน

·    กลยุทธ์การรวมอยู่ร่วม

·    วิธีการวางแผนและการดำเนินการเพื่อให้ประโยชน์ของความหลากหลาย

Mini workshop: ค้นหาความแตกต่างของเราทำให้ บริษัท มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

 

313:00-14:30 น.

กุสโลบายการบริหารและการอยู่ร่วมกับความหลากหลายในที่ทำงาน  (ต่อ)

·    การสื่อสารเพื่อการบริหารทีมที่มีความหลากหลาย

– ความท้าทายในการสื่อสาร

-การเปิดการสนทนา

-หลักการสื่อสารตามารยาทสากล

·    การบริหารจัดการกับบรรยากาศการทำงานเพื่อบรรเทาความกังวลของพนักงานใหม่

Mini workshop: การวางแผนปฏิบัติการส่วนตัวเพื่อการอยู่ร่วมและบริหารทีมที่มีความหลากหลาย

414:45-16:00 น.

Role paly: ทุกคำมีอำนาจ

ฝึก Role play  และ Wrap up เน้นย้ำ Cohesive  Mindset ให้กับผู้อบรม

 

 

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง จำนวน 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60  : ปฏิบัติ 40

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save