fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

First Time to be Professional Manager

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

การในระดับจัดการ (Managerial Work) เป็นงานที่มีความแตกต่างในระดับปฏิบัติการ (Operatives) อย่างมาก บุคลากรที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่ระดับจัดการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน “การทำงานของผู้จัดการ” ให้รอบด้าน

ผู้จัดการสมัยใหม่ควรจะต้องมีความต้องการหลายด้าน อาทิเช่น เข้าใจในวิสัยทัศน์องค์กร ความคิดการเป็นผู้ประกอบการ มีภาวะผู้นำ (Leadership 4.0) การสื่อสารอย่างไร  มอบหมายงานและติดตามงานอย่างไร บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร วางตัวอย่างไร การคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม พัฒนางานอย่างไร ฯลฯ ประเด็นต่างๆเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ท้าทายผู้ที่เป็นสายปฏิบัติการที่กำลังจะก้าวขึ้นมาในระดับจัดการรุ่นใหม่อย่างมาก

หลักสูตร “ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” ของสถาบัน KCT Academy ออกแบบเนื้อหาให้มีสิ่งที่ผู้จัดการมือใหม่ต้องมีอย่างครบถ้วน ภายในเวลา 2 วัน การอบรม เริ่มจากการเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop ให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ มุ่งปรับให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจมี Mindset ความเป็นผู้จัดการ เพื่อไปทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมในฐานะผู้จัดการยุคใหม่

มีความเข้าใจหลักการและวิธีการ ในเรื่อง:

 1. การเชื่อมต่อภาพรวมของและนโยบายองค์กรไปยังการปฏิบัติการ (Strategic Mindsest)
 2. ภาวะผู้นำและความเข้าใจในทีมงาน (Leadership Mindset)
 3. การจัดการทีมงาน การมอบหมายงาน การประเมินผล (Teamwork Management)
 4. การจูงใจและการสอนงาน (Motivation and Coaching)
 5. การคิดพัฒนาให้งานดีขึ้นตลอดเวลา (Process Improvement)
 6. การทักษะคิดและสร้างสรรค์สำหรับผู้จัดการ 4.0 (4.0 Creative Thinking)
 7. การทำรายงานและนำเสนองานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร (Reporting & Presentation)
 8. การติดต่อสื่อสารและบุคลิกที่ดี (Personal Characters)

ในแต่ละหัวข้อนำเสนอผ่านการบรรยาย 30% และมีกิจกรรม 70%

เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในทุกหัวข้อให้ผู้เข้าอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:15 น.ภาพรวมการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร

·       การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และการเชื่อมโยงสู่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล

·       หน้าที่ของผู้จัดการที่แตกต่างกับระดับปฏิบัติการ

·       บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการในแต่ละระดับต่อองค์กร (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง)

·       การขจัด Slio Effect

·       Workshop Activity #1 ทำให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจในวิสัยทัศน์องค์กรอย่างชัดเจน เป็นผู้จัดการในฐานะผู้เห็นภาพรวมขององค์กรและเชื่อมต่อไปยังการปฏิบัติการ

210:30-12:00 น.ภาวะผู้นำและความเข้าใจในทีมงาน

·       ลักษณะของผู้นำรูปแบบต่างๆ

·       การค้นหารูปแบบ ผู้นำที่เหมาะกับตนเอง

·       ความเข้าใจในลักษณะของทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีหลากหลายช่วงอายุและหลากหลายอุปนิสัย หลาย GEN

·       การวางตัวที่เหมาะสมและการมอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะต่าง ๆ

·       Workshop Activity #2  ทำให้ผู้ร่วมอบรมเข้าใจในเรื่อง “ลักษณะของคน” โดยมองจากมุมมองของผู้นำและผู้ตาม ซึ่งเป็นพื้นฐานเรื่องอื่นๆ

313:00-14.30 น.การจัดการทีมงาน การมอบหมายงาน การประเมินผล  ติดตาม

·       การศึกษารายละเอียดงานของฝ่ายที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ความยากง่ายของงาน

·       วิธีการทำงานของทีมที่เชื่อมโยงกัน Teamwork Analysis

·       Key Activities/ Key Resources/Key Result

·       Critical Senses และการขจัด “สูญญากาศ” ในงานของทีมงาน

·       การจัดการประชุมที่ดี (Team Meeting)

·       การมอบหมายงานที่ชัดเจนเหมาะสม ปริมาณงานและเป้าหมายให้เหมาะสมกับคน (Work Assigning and Allocation)

·       เทคนิคการติดตามงานทีมงานเป็นระยะ การสอบถาม การวัดกระบวนการ และความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

Workshop Activity #3 ทำให้เข้าใจการทำงานและมอบหมายงานแบบ Teamwork

414.45:00-16:00 น.การจูงใจและการสอนงาน

·       ลักษณะการจูงใจ Motivation Techniques รูปแบบต่างๆ

·       การปรับเทคนิคการจูงใจให้เหมาะกับบุคคลในทีมเป็นรายบุคคล

·       การพูดสร้างกำลังใจ กิจกรรมสร้างกำลังใจ

·       การสอนงาน Coaching and Mentoring เพื่อทำให้ทีมงานแข็งแกร่งขึ้น เข้าใจในศักยภาพการเรียนรู้ของทีมงาน

Workshop Activity #4 ให้ผู้อบรมมีความเข้าใจในทีมงานของตนเองและหาวิธีที่ทำให้ทีมงานมีกำลังใจเพื่อเพิ่มผลลัพธ์รวมถึงการสอนงานแก่ทีมงานเบื้องต้น

 

วันที่ 2

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:15 น.การคิดพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา Process Improvement

·       หลักวิเคราะห์กระบวนการทำงาน Workflow

·       การแก้ปัญหาที่มีอยู่ Problem Solving ลดปัญหาในหน่วยงาน

·       การพัฒนาจากจุดเดิมให้ดีขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มความเร็ว

·       Process Improvement การพัฒนากระบวนการด้วยเทคนิคต่างๆ

Workshop Activity #5 ทำให้ผู้อบรมมีความตั้งใจที่จะศึกษากระบวนการทำงานและพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

210:30-12:00 น.การทักษะคิดและสร้างสรรค์สำหรับผู้จัดการ 4.0

·       การคิดแบบต่างๆ การคิด เป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเหหลากหลายมุมมอง การคิดเชิงวิพากย์

·       การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ Data Analysis

·       การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking

Workshop Activity #6 ทำให้ผู้อบรมมีคิดสร้างสรรค์เพื่อองค์กร
ในยุค 4.0

313:00-14.30 น.การทำรายงานและนำเสนองาน Reporting and Presentation

·       การทำรายงานและการสรุปงาน

·       การใช้ภาพนำเสนอ การใช้ตัวเลขนำเสนอ

·       ทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling)

·       การพูดนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง

Workshop Activity #7 การนำเสนองาน

414.45:00-16:00 น.การติดต่อสื่อสารและบุคลิกที่ดี

·       การวางตัวและการพูดที่เหมาะสมในฐานะเป็นตัวแทนองค์กร

·       การมีบุคลิกที่ดี การยืน การพูด การแต่งกายที่เหมาะสม

Workshop Activity #8 การปรับบุคลิกภาพ

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้ที่กำลังจะปรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการ
 4. บุคลากรในระดับปฏิบัติการที่ต้องนำไปปฏิบัติงาน (จำนวนประมาณ 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save