fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Deep Self-awareness & leading Skill for Outstanding Achiever

Business photo created by jcomp – www.freepik.com

“know yourself and you will win all battles”

-Sun Tzu-

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ศักยภาพที่แท้จริงของทีมงานแต่ละคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคลากรจึงควรเข้าใจสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนบทบาทและศักยภาพตนเองอย่างลึกซึ้ง การบริหารคนและจูงใจบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการนำทีมรูปแบบต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิด ทฤษฎี และนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้พัฒนาตนเองในทุกมิติ ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สปิริต และ การเป็นที่รักของคนทั่วไป ได้
 2. ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาและความคิดด้านลบให้ทันท่วงที
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารตน บริหารคน
 4. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนตนเองและองค์กรสู่จุดที่ดีกว่าเดิม

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายสลับกับกิจกรรม Workshop เน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่ม Mindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Awareness Before Change

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-12:00 น.

การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness)

·       ทำความรู้จักตนเอง

·       การจัดการกับ Egoและการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกเปิดรับและถ่อมสุภาพ Growth Mind-set-Fixed Mind-set

·       การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ Comfort Zone.

·       แผนที่อนาคต(Futuristic & Change Roadmap)

·       คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

·        Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

Awareness Before Change Activities :  กิจกรรมเกมทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง

ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·       วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

·       สร้างทัศนคติที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

·       วิธีฟื้นแรงจูงใจให้ตนเองเมื่อประสพความล้มเหลว

·       การบริหารเวลาให้สมดุลกับเป้าหมายส่วนตัวและองค์กร: Four  Quadrant of Time management

Mini Workshop : Explore your Values ค้นหาคุณค่าและแรงจูงใจที่ซ้อนเร้นของเรา

213:00-16:00 น.

หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler)

·       ทำความเข้าใจผู้อื่นและวิธีจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกทีม

·       วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้าและลูกค้า

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

-หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

-หลักการสร้างศรัทธา (Merited Trust)

-หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respect)

Awareness Before Change Activities :  กิจกรรมเกมทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความตระหนักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

•          Wrap up เน้นย้ำ Self-Awareness  Mindset ให้กับผู้อบรม

ทฤษฎีหลักที่นำมาใช้ (บางส่วน) (Fame Work)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บุคลากรในระดับปฏิบัติการ (ไม่ควรเกิน จำนวน 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ เสวนากลุ่มและการระดมความคิด “หาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้งานที่เขาพบในองค์กร ร่วมกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของระบบการทำงานที่ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันซึ่งพบได้ในแทบทุกองค์กร เพื่อระบุข้อดี(จุดแข็ง)และทิศทางโอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร แล้วให้พวกเขาช่วยกันเขียนวิธีต่างๆ ที่ทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้งานได้ดีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในการวางระบบการเรียนรู้ในองค์กร (Knowledge Flow)

 แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30  : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save