fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer

หลักการและเหตุผล

การสร้างวิทยากรมืออาชีพ ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ  คือการขาดทักษะ(Skill) และเทคนิคการถ่ายทอด ความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ   ที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยาและทักษะที่ถูกต้อง จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสู่ความเป็นมืออาชีพทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพี่อสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดงาน สร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวการเป็นวิทยากรของตนเอง ที่มีความเชื่อมั่น
 5. ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติจริงในคลาส
 6. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • วิทยากร หรือผู้บริหาร ที่ต้องมีการสอนงานในองค์กร
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 • หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับการพัฒนาวิทยากรภายในของตนเอง สู่การเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 • ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์แนวคิดการพัฒนาตนเองในการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่แท้จริง ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง รวม 12 ขั่วโมง  (ทฤษฎี 6 ชั่วโมง, ปฏิบัติในชั้นเรียน 6 ชั่วโมง)

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • เตรียมความพร้อมสู่ “วิทยากรมืออาชีพ”
 • รู้จักวิทยากรในบทบาทต่างๆ
 • กระบวนการฝึกฝน…จนเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

– แนวทางการเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ

– การเขียนแผนการสอน (Course outline)ให้ตอบโจทย์

-เทคนิคการวางโครงเรื่องเพื่อการสอน

 • การเลือกประเด็นสำคัญเพื่อนำมาสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
 • การเลือกใช้สื่อต่างๆประกอบความเข้าใจ
 • เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

– การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ

– เทคนิคการใช้ Power Point ที่ควรทราบ

– การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

– เทคนิคการสอนผ่านกิจกรรมและเกมส์/ตัวอย่างเกม /

– วิธีการสร้างเกมส์และกิจกรรมจากทฤษฎี

 • เทคนิคการจัดการสถานที่ฝึกอบรมและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการอบรม

– การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ

 • ทักษะสำคัญส่วนบุคคลของวิทยากร

– การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง

-การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา /

– เทคนิคการฟังขั้นสูง

– เทคนิคการสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียน

– เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่างๆ

– เทคนิคการเล่าเรื่อง และ การใช้ตัวอย่างให้น่าสนใจ (Story Telling)

– เทคนิค Feed Forward  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับฟังและโต้ตอบของวิทยากร

– วิธีแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อการบริหารคลาสให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ปรับบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นวิทยากร

– บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์  และการแต่งกาย

 • ปฏิบัติจริง….ตามหัวข้อที่กำหนด

ฝึกปฎิบัติการเป็นวิทยากร รายบุคคล โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคลหลักสูตร

 • วิธีการนำเสนอ
 • เตรียมสคริปต์เพื่อนำเสนอ
 • นำเสนอในสไตล์ของตัวเอง
 • การประเมินผลการฝึกอบรม

   Workshop :

 • สรุปหัวข้อ /  มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

ระยะเวลาของหลักสูตร  2 วัน ( 12 ชม.)

 แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save