fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

หลักการและแนวคิด

ในการทำงานภายในองค์การนั้น Mindsetของพนักงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ และเป็นการกระตุกเตือนถึงปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ เพราะถ้าพนักงานนั้นมี Mindset ที่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานนั้นรู้สึกมีความสุข และมีความพึงพอใจในการทำงาน  แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มที่มี Mindset ที่ไม่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน  ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์การได้  ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารควรจะต้องทำคือ พยายามลบล้าง Mindset ที่ไม่ได้ออกไปจากความรู้สึกของพนักงาน และสร้างMindsetใหม่ที่เป็นทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานเหล่านั้น

 

Mindset มีทั้งที่เป็นบวก และที่เป็นลบ  ซึ่งจะมีผลต่อองค์การเป็นอย่างมาก  ถ้า Mindset ของพนักงานถูกต้องกับองค์การและงาน พนักงานจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับองค์การและแสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา  แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าพนักงานขององค์การนั้นเกิด Mindset ที่ไม่ถูกต้อง(เป็นลบ)ต่อองค์การ หรือต่องานที่ทำแล้ว  ก็อาจจะทำให้พนักงานนั้นเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำ ซึ่งจะทำให้พนักงานนั้นขาดความรับผิดชอบ ทำแค่เพียงให้ผ่านไปวัน ๆ หนึ่งเท่านั้น  โดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการทำงาน และไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้งานนั้นสัมฤทธิ์ผล   ถ้าพนักงานสามารถปรับเปลี่ยน Mindset ที่ไม่ถูกต้องออกไปได้  วันข้างหน้านั้นองค์การและพนักงานทุก ๆ คนนั้นย่อมจะได้รับสิ่งดี ๆ แล้วก็จะทำให้พวกเขานั้นพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามา และยินดีเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานและการพัฒนาองค์การนั้นดีขึ้น และที่สำคัญพนักงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง และเปิดใจต่อการทำงานมากขึ้น

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการสร้างตัวตนและขับเคลื่อนการทำงานด้วยทัศนคติ
 2. ทำให้ผู้เรียนค้นพบความหมายที่แท้จริงของเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
 3. ทำให้ผู้เรียนเข้าใจพลังแฝงที่ขับเคลื่อนการทำงานของคุณ
 4. ทำให้ผู้เรียนก้าวข้ามความกลัวจนสามารถลงมือปฏิบัติได้
 5. ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนความเชื่อที่เหนี่ยวรั้งเป็นความเชื่อที่ส่งเสริมตัวคุณ
 6. เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นคุณที่ดีกว่า
 7. เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้เรียนผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 • พนักงานทั่วไป

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญ ของการการกำหนดความตั้งใจ และทัศนคติมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
 • เรียนรู้ระดับพลังงานในตัวคุณและวิธีเพิ่มระดับพลังงานของตัวคุณ
 • ประเมินตนเองผ่านผลลัพธ์ของชีวิตและการทำงาน
 • สร้างตัวตนเพื่อเป็นคนเหนือชั้น ด้วยสูตรลัพธ์ความสำเร็จ PTFAR       

– พัฒนาร่างกาย-ความคิด-ความรู้สึก-การกระทำ-ผลลัพธ์

 • การวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนตนเอง 

– เป้าหมายที่พึงประสงค์

– ระดับความเชื่อที่มีผลต่อเป้าหมาย

กิจกรรม เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ…มากที่สุด?

ให้ผู้เรียนลองฝึกกำหนดเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายที่เมื่อบรรลุแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนฝีกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายของตนเองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

 • เป้าหมายและคุณค่าของการบรรลุเป้าหมาย Golden Circle Theory: WHY
 • พลังแฝงที่ขับเคลื่อนการกระทำ

– พลังแห่งความสุข

– พลังแห่งการหนีความทุกข์

 • การเลือกเป้าหมายที่ดีที่สุด

    กิจกรรม เป้าหมายกับความหมายที่มีต่อชีวิต

ให้ผู้เรียนลองฝึกค้นหาเหตุผลอธิบายเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายที่เมื่อบรรลุแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนฝีกการคิดอย่างมีเหตุผลต่อเป้าหมายของตนเองว่ามีคุณค่าพอที่จะขับเคลื่อนและลงมือกระทำหรือไม่เพียงใด

 • การก้าวข้ามความกลัว

– การขยายพื้นที่สบายใจเพื่อความสำเร็จ

– 3 วิธีเอาชนะความกลัวที่เหนี่ยวรั้งการบรรลุเป้าหมายของคุณ

 • ความเชื่อที่กำหนดชีวิตของคุณ

– ประเภทของความเชื่อที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ

– ที่มาของความเชื่อและวิธีการเปลี่ยนความเชื่อ

– 6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแก่นความเชื่อของคุณเพื่อยกระดับชีวิตและการทำงาน

 • การพัฒนานิสัยให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานตลอดไป

สถานที่อบรม 

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

แนวทางและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที

   การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น

– การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม

– คำสำคัญต่างๆ (Key Words)

– การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม

การประเมินผลตนเองหลังการอบรม

– ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

– ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ

 Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้

– กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ

– นำเทคนิค และเครื่องมือมาตรฐานไปทดลองใช้

– แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง

   

Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม

 

– หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง

 • เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
 • วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save