fbpx

In-House Training Courses

Retailer Sales & Marketing

Rapid Sales Growth :Futuristic Sales & Marketing Strategies

การเพิ่มยอดขายและขยายตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต

หลักการ/แนวคิด

ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์มนักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณในอนาคต วาดภาพอนาคตให้ชัดเจน นำทางสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) มองหาความหมายของ”อนาคต” เรียนรู้หลัก “คิด”และหลักการ “คาดการณ์” อนาคต รวมถึงวิธีการวาดภาพอนาคต “Futuristic Planning” และการฝึกทักษะการคาดการณ์อนาคต เพื่อการพัฒนาการขายและการตลาดองค์กร สร้างOrganization awareness และ เพื่อวางยุทธศาสตร์การตลาดอนาคต (Planning and Project management) เรียนรู้วิธีการพัฒนาองค์กรและการวางยุทธศาสตร์การบริหารงานขายและการวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และพนักงานมีความสุขในระหว่างกระบวนการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักคิดเชิงอนาคตเพื่อการพัฒนาองค์กร(Organization awareness) และ เพื่อวางยุทธศาสตร์ (Planning and Project management)
 • เพี่อสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์เชิงอนาคตเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน
 • เพื่อพัฒนาให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างคุณค่าของธุรกิจโดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

 

เนื้อหาการเรียนรู้

ส่วนที่ 1: การบริหารการขาย การตลาด และการวางกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ที่คาดหวัง

วันแรก

Understand Futuristic Thinking for Strategic Sales and Marketing Management (มองหาโอกาสจากตลาดอนาคต)

 • หลักการคิดและ การคาดการณ์ตลาดเชิงอนาคต เพื่อการวางยุทธศาสตร์การบริหารการขายและทีมขาย
 • วิธีการกำหนดวิสัยทัศน์, ภารกิจ และ การกำหนดเป้าหมายการขายและการตลาดของ

องค์กร (Futuristic Thinking for Strategic Sales & Marketing management)

 • รู้จักตลาดปัจจุบันของตนเองและตลาดอนาคต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Scenario Planning เพื่อเสาะหาว่าที่ลูกค้าสำหรับองค์กร (Future Target Market)
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการขาย และรายได้
 • การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าในตลาดปัจจุบันและอนาคตและควบคุมความเสี่ยงในอนาคต

Understand Selling and Revenue Management (ภาพรวมการขาย และ การบริหารรายได้)

 • การบริหารรายได้และส่วนประสมของตลาดเป้าหมาย (Revenue Mix Manipulation Management) เพื่อให้ได้ผลประกอบการดีที่สุด
 • เรียนรู้ การใช้ข้อมูลประวัติลูกค้า และ แนวทางการเก็บสถิติที่สำคัญ (Guest Profile & Guest statistic) เพื่อการบริหารรายได้ อาทิ Market Mix Manipulation, Sales Achievement Rates, ฐานข้อมูลลูกค้า Customer profile.

Strategic Sales & Marketing management on recession (การวางยุทธศาสตร์สู้วิกฤติ)

 • การวางกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งด้วย Pay off Matrix and Ansoff matrix
 • ค้นหาศักยภาพการขายด้วย Business health Check และวิธีการกำหนดตลาดเป้าหมาย
 • กำหนดกระบวนการขายและกลยุทธ์การขายภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร
 • เทคนิคการลดต้นทุนในการบริหารการขายแทนการตัดงบประมาณ

 

ส่วนที่ 2: ปฏิบัติการขายม การประชาสัมพันธ์ และการตลาด เชิงรุกเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ที่คาดหวัง

วันที่สอง

Selling plan (การเตรียมตัวและวางแผนการขาย)

 • การทำรายชื่อลูกค้า (Customer Name list) และการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่ลูกค้า
 • แนวทางในการวางแผนการขาย

Selling & Marketing Technique (เปิดการขาย-การลงมือขาย)

 • การยื่นข้อเสนอและการชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • การใช้คำถามจูงใจลูกค้า โดยอาศัยหลัก DISC Assessment (DISC for finding Customer’s Needs)

การปิดงานขายเพื่อสร้างความประทับใจ (Closing Deal Techniques)

 • การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การนำเสนอการบริการชั้นหนึ่ง
 • แนวทางและวิธีการทำให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้า ( Buyer’s decision Model)

Handling the Key Account (บริหารลูกค้ารายใหญ่ที่คุณมีอยู่)

 • การให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ดีที่สุดที่มีในมือ
 • วิธีการสร้างทีมงานดูแลลูกค้าพิเศษ
 • การออกแบบพิมพ์เขียวการขายและบริการเพื่อรับมือลูกค้าแต่ละกลุ่ม

PR & Marketing Technique (ประชาสัมพันธ์เพิ่มยอดขาย)

 • แนวทางและวิธีการสร้างคอนเทนต์และประชาสัมพันธ์เพื่อดึงลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาในร้านค้าOnline และ Offline ของคุณ (PR & Content Marketing)
 • อิทธิพลและผู้มีอิทธิพลต่อความคิดตัดสินใจซื้อในยุคปัจจุบัน
 • การสื่อสารการตลาดที่ทรงพลังเมื่อมีงบเท่าเดิมหรือน้อยลง
 • การวางแผนสื่อในภาวะปัจจุบัน
 • เรียนรู้ Public Relation & Content matrix Model เพื่อการเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ ที่เหมาะสมในการสื่อสาร

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 Sales Attitude Game

Inspiring Activities :  • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด อาทิ  Share & Steal,  ตำถามฉุกคิด , Take my side

กิจกรรมที่2 Sales  Talk about work

Inspiring Workshop :  แบ่งปันเรื่องราวปัญหาการขายที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงานและได้แก้ไขไปแล้วกับกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน และลงมือวางแผนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด

Business Model :  Pay Off Matrix, Ansoff Matrix, Revenue Stream, Marketing Mix manipulation Model และ framework ต่างๆที่ได้เรียนรู้

กิจกรรมที่ 3 Story Telling

Inspiring Workshop : ฝึกการเล่าเรื่องและการสื่อสารแบบ 5W1H  และ วางแผนการเลือกสื่อที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารถึงลูกค้า

Business Model :  5W1H, PR & Content matrix


แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save