fbpx

In-House Training Courses

Retailer Sales & Marketing

PSYCHOLOGY FOR RAPID SALES GROWTH

เพิ่มคุณค่าสินค้าและยอดขายด้วยหลักจิตวิทยา

โดย วิทยากรประจำบริษัท

หลักการ/แนวคิด

ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  นักกลยุทธ์ นักขายและนักการตลาดยุคใหม่จำเป็นต้องเปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลออกไป และมีเทคนิคจิตวิทยาการการขายที่ทันสมัย  เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณและองค์กรของคุณสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน

หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายที่ให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที เรียนรู้วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ และการฝึกทักษะการขายโดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา การวางกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และพนักงานมีความสุขในระหว่างกระบวนการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นนักขายที่นำเอาเทคนิคทางจิตวิทยามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มคน และสถานการณ์
 • เพี่อสร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการวางกลยุทธ์การขายโดยอาศัยหลักจิตวิทยา ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการแนวคิดที่เหมาะสม เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อพัฒนาให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถสร้างคุณค่าของธุรกิจโดยการดึงคุณค่าของสินค้าศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

เนื้อหาการเรียนรู้

ส่วนที่ 1: จิตวิทยาการขาย (มองหาโอกาส)

 • ปัจจัยภายในและนอกที่มีอิทธิพลต่อความคิดตัดสินใจซื้อในยุคปัจจุบัน
 • ทำไม…ต้องซื้อสินค้า?
 • เรียนรู้ Black Box theory (ทฤษฎีกล่องดำ) เพื่อค้นหาเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่แอบซ่อนไว้ในใจของลูกค้า
 • เรียนรู้ Rubber Band Theory :จิตวิทยาว่าด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
  • แรงจูงใจ
  • ความจำเป็นที่ต้องถูกตอบสนองทางอารมณ์
   • Fear ความกลัว
   • Vanity ความฟุ้งเฟ้อ
   • Desire for Gain ความปรารถนา
   • Security ความปลอดภัย
   • Love ความรัก
   • Personal pleasure ความสุขส่วนตัว
   • Desire to succeed ความสำเร็จ
   • Comfort ความสบาย
   • Prevent of Loss การป้องกันความสูญเสีย
   • Self-Preservation การดูแลตนเอง
  • การตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่ต้องซื้อสินค้า
   • Conscious Need Level
   • Preconscious Need Level
   • Unconscious Need Level
  • Value Migration คุณค่าที่เปลี่ยนไป
  • Value creation การออกแบบคุณค่าด้วยหลักการทางจิตวิทยา
   • ความคุ้มค่า คุณค่า และเลอค่าที่ลูกค้าแสวงหา
  • เทคนิคการขายสำหรับลูกค้าสี่ประเภท
   • Thinker Style
   • Intuition Style
   • Feeler Style
   • Sensor Style
  • จุดตัดสินใจ: ค้นหาและกระตุ้นการตัดสินใจของคนแต่ละกลุ่มด้วย
   • L-O-C-A-T-E Technique
   • FAB Selling Technique
   • S-E-L-L Sequence
  • ปิดการขายด้วย Trial Close Technique
  • ประยุกต์หลักจิตวิทยาเข้ากับเครื่องมือสื่อสารการตลาดยุคใหม่ และการเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ที่ทรงพลัง เพื่อช่วยการปิดการขาย

Business Framework (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

Buyer’s Decision Model

Influence On and Of Consumer Behavior

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 Sales Attitude Game

Inspiring Activities :  • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อ  Share & Steal,  ตำถามฉุกคิด , Take my side

กิจกรรมที่2 Buyer decision

Inspiring Workshop :  แบ่งปันเรื่องราวปัญหาการขายที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงานและได้แก้ไขไปแล้วกับกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน ก่อนลงมือวางแผนการขายจริงเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการขายด้วยหลักจิตวิทยา

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save