fbpx

In-House Training Courses

Retailer Sales & Marketing

Advisory Sales Specialist

เทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก

มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจั้นทวความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี  เทคนิคต่างของการเข้าถึงลูกค้าที่ต้องตอบโจทย์การเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวก ความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา  ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ หลักการทางจิตวิทยาการขายและกลยุทธ์ต่างๆถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ  

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ   ทั้งที่กรณีที่สำเร็จ และ ล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะวิทยากรพร้อมเข้าสำรวจโครงการเพื่อศึกษาและนำประเด็นต่างๆที่พบมาออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

 

วัตถุประสงค์ 

1.สร้างทัศนคติและแนวทางการขายเชิงที่ปรึกษา 

2.เกิดความเข้าใจแนวทางและทักษะการการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก 

3.พัฒนาเทคนิคและทักษะการขายแบบมุ่งเน้นความต้องการลูกค้า 

4.ฝึกทักษะการขายเพื่อให้สามารถขายแก่ลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ (Buyer Behaviour)  

5.เพื่อเพิ่มภาพพจน์ที่ดี เมื่อทำการเสนอขายแบบมืออาชีพ 

7.เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขาย  (Success Closing Rate) 

หัวข้อและเนื้อหาวิชา  

Day 1.หัวข้อวิชา   :  เป้าหมาย และผลลัพธ์ ที่จะได้รับ ภายหลังการเรียนรู้ จำนวน  6 ชั่วโมง 

คำอธิบายเนื้อหาวิชา :    

 1. เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา

1.1การเตรียม Mind Set ให้พร้อมสำหรับการขายเชิงที่ปรึกษา 

 • Growth Mind-set VS Fixed Mind-set คืออะไร  
 • Fixed and Growth Mind-set มีผลต่อยอดขายอย่างไร  (Ways a Fixed and Growth Mind-set Affect Sales )  
 • หลักวิธีใช้ Growth Mind-set เพิ่มความเป็นนักขายอสังหาฯมืออาชีพของคุณ (How to Drive Sales Success With Growth Mindset )   

WORKSHOP:  ก้าวข้ามจุดอ่อน ที่ปิดกั้นศักยภาพการขาย Self- Assessment for Change 

1.2 ทำความเข้าใจ วิธีคิดของคนระดับโลกที่ประสพความสําเร็จในฐานะ นักขาย  

Case Study : ศึกษาวิธีคิดของคนสําเร็จในฐานะ นักขายอ ระดับโลก อาทิ…(ขึ้นกับธุรกิจของลูกค้า) 

1.3 การพัฒนา Mind Set สำหรับพนักงานขายเชิงที่ปรึกษา 

1.3.1 เป้าหมายชีวิตกับเป้าหมายในการทํางาน Goal = Growth 

1.3.2 การรับผิดชอบชีวิต Ownership 

1.3.3 Self-confidence มั่นใจในตนเอง รักตนเอง 

1.3.4 Focus ชัดเจนในสิ่งที่ทําเพื่อผลงาน 

WORKSHOP:  The Wheel of Life: ดุลยภาพของชีวิต (Self- Awareness  before Change) 

 1. AQ / EQ ความอดทน และ การบริหารจัดการอารมณ์ 
 1. หลักการควบคุมตนเองที่ถูกต้อง (Self-Regulation)  

1.3.5.2 ประเภทของสภาวะความกดดันและทักษะการรับมือกับความกดดัน 

 • ความกดดดันที่ดี Good Pressure 
 • ความกดดันทีไม่ดี Bad Pressure 
 • ความไม่รู้สึกกดดัน No Pressure  

WORKSHOP:  The Circle of Concern: วงล้อมแห่งความกังวลใจ (Self- Management ,Managing Emotion) 

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสําเร็จ

2.1 ความหมายและความสําคัญของเวลาต่อความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 

2.2 หลักการทางจิตวิทยาที่ช่วยการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 

2.3 การค้นพบตัวตน และการกำหนดภาพลักษณ์ตนเอง 

2.4 สิบสองพฤติกรรมที่นำคุณสู่ผลลัพธ์ใหม่  (Paradigm Shift) 

 

ป้าหมาย และผลลัพธ์ ที่จะได้รับ ภายหลังการเรียนรู้ 

1.1  ผู้เรียนจะเกิดทัศนคติแนวคิด ที่ถูกต้องในกาขายเชิงที่ปรึกษา มีทัศนคติที่พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (1.5 ชั่วโมง) 

1.2  กรณีศึกษา  (Case Study)  ( 4นาที 

1.3  การทำกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติ  (Workshop) ( 45 นาที) 

1.4  ผู้เรียนจะเกิดทัศนคติ แนวคิด ที่ถูกต้องในการขายเชิงที่ปรึกษา มีมุมมองต่อการขายแบบที่ปรึกษา ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ด้วยแนวทางการขายที่ออกแบบให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อสามารถสร้างความแตกต่าง และ เป็นที่ไว้วางใจ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากการเสนอการขายที่ตรงใจลูกค้า (1.5 ชั่วโมง) 

1.5 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของตนเองให้มีภาพลักษณ์ที่ดี จนลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นนักขายมืออาชีพ (Professional Sales person ) เมื่อได้พบเห็น (1 ชั่วโมง) 

1.6 การทำกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติ  (Workshop) (0.5 ชั่วโมง) 

 

Day 2. หัวข้อวิชา   :  เป้าหมาย และผลลัพธ์ ที่จะได้รับ ภายหลังการเรียนรู้ จำนวน  6 ชั่วโมง 

คำอธิบายเนื้อหาวิชา :    

1.ความแตกต่างในใจของลูกค้าที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท 

 • ทาวน์เฮ้าส์/ บ้านเดี่ยว /คอนโดมิเนียมในระดับกลางถึงสูง (Middle – Hi-End) 

2 คุณค่าของการบริการ องการอะไร 

 • เหตุผลที่คนทั่วไปเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ  
 • คำถามที่อยู่ในใจของคนที่คิดซื้อ  
 • คำถามที่อยู่ในใจของคนที่คิดซื้อ ครั้งที่ 2(ซื้อเพิ่ม) 
 • คุณค่าและเหตุผลของคนแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม 1) คุณค่าคือทางเลือกที่เหนือ ดีที่สุด 

กลุ่ม 2) คุณค่าคือ ราคาต่ำสุด 

กลุ่ม 3) คุณค่าคือ แพคเกจคุ้มที่สุด 

กลุ่ม 4) คุณค่าคือ สิ่งที่ได้กับสิ่งที่จ่าย 

 1. หลักจิตวิทยาการขายสำหรับพนักงานขายแบบที่ปรึกษา 
 2. วิธีการสังเกตุลูกค้าและ ทำความเข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่มผ่าน หลักการทางจิตวิทยาว่าด้วย Inner Personality (บุคลิกภาพภายใน)ที่มีผลต่อการที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้า 
 3. ทำความเข้าใจและ วิธีการสื่อสารลูกค้าแต่ละกลุ่ม อิงหลักจิตวิทยาว่าด้วย The four dichotomies  of Myers Briggs ที่มีผลต่อทัศนคติ/การคิดและการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตของที่ลูกค้า 

กลุ่ม 1) Introvert vs. Extrovert  

กลุ่ม 2) Sensing vs. Intuitive  

กลุ่ม 3) Thinking vs. Feeling 

กลุ่ม 4) Thinking vs. Feeling  

 

จุดขายที่ลูกค้าต้องการ 

 • ความแตกต่าง Differentiate 
 • ความชัดเจน Focus

4. Brand Identity Prism : รีวิวแบรนดปัจจุบันเพื่อเข้าใจในจุดขายของสินค้า 

WORKSHOP:  Brand Identiy prism? : ค้นหาจุดเด่นของตนเองในสายตาลูกค้า จากโลกออนไลน์และข้อมูลที่มีอยู่ในมือ 

5. เรียนรู้การใช้Buyer  Decision Model เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและทำความเข้าใจ Mindset ของลูกค้าแต่ละประเภท  

WORKSHOP: สร้างบทสนทนาการขาย ที่มุ่งเน้นค้นหาความ ต้องการลูกค้า และทำการแนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้า ด้วยการจำลองสถานการณ์ 

 

 

 

เป้าหมาย และผลลัพธ์ ที่จะได้รับ 

 1. ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับบริการ คุณค่า (Value) และ คุ้มค่า เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการได้ตรงกับความต้องการลูกค้า หรือสามารถให้บริการแบบเกินความคาดหวัง แก่ลูกค้า ลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเข้าใช้บริการ  
 1. ผู้เรียนจะได้เข้าใจถึงเทคนิคการขายแบบที่ปรึกษา และเข้าใจลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน  
 1. ผู้เรียนได้ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา  
 1. ได้ทักษะการสนทนาการขาย ที่มุ่งเน้นค้นหาความ ต้องการลูกค้า และสามารถทำการแนะนำิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้า 

 

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร 

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 2 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม) 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร  

พนักงานขาย และ หัวหน้าฝ่ายขาย 

 

แนวทางการเรียนรู้(วิธีการฝึกอบรม) 

ทฤษฎี30% : ปฏิบัติ 70% 

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น 
 • การเสวนาตีความ ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save