fbpx

In-House Training Courses

Retailer Sales & Marketing

กลยุทธ์การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา

Key Highlights:

 • หลักการตั้งเป้าหมายองค์กรและบริหารทีมเพื่อชนะใจลูกค้า

▪ ความสำคัญและคุณค่าของเวลาของการบริหารเวลาเพื่อสมดุลยของการทำงานและชีวิต

▪ การบริหารการจัดลาดับความสำคัญของงาน (Work Priority ) และกำหนดเวลาให้เหมาะกับตนเอง

▪ เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์การทางานเป็นทีมและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

▪ วิธีการแปลงแนวคิดสู่ภารกิจย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ บรรลุภารกิจ และเพื่อชนะใจลูกค้าและทุกคนในองค์กร

▪ แนวทางในการบริหารทั่วไปและการทางานภายใต้ ปัจจัยการผลิตและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร

▪ แนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้ง On ground และ On line ทาให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้น ได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก การทางานร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้น ได้จากคนเพียงคนเดียว และยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้า แต่คือการขายความพึงพอใจให้ลูกค้า บุคลากรทุกคนในองค์กรจึงต้องร่วมมือกัน สร้างสินค้าและบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ และช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขายและมีความสุขในในการทำงาน

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพี่อสร้างทีมงานให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) อย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การบริหารทั่วไปและการวางกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร
 4. เพื่อเรียนรู้การบริหารการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและรักษาข้อได้เปรียบทางธุรกิจให้กับองค์กร
 5. เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถสร้างคุณค่าของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์
 6. เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานแต่ละคนสามารถค้นหาแนวทางในการทางานที่เป็นแนวทางของตัวเอง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทั่วไปและการบริหารการทางานเป็นทีมด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ

2. เข้าใจเพื่อนร่วมงานและสามารถทำางานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง

 1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการทางานร่วมกันทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 1. ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ ต้องการนำความรู้ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารและการขายไปประยุกต์ใช้งานให้ได้เหมาะสม
 2. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับงานบริหารของตนเองสู่การเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 3. ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่
 4. หัวหน้างานและพนักงานที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

ส่วนที่ 1: กลยุทธ์การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

 • กับดักของเวลาและความคิดที่สกัดกั้น ศักยภาพของตนเอง
 • ความสำคัญและคุณค่าของเวลาของการบริหารเวลาเพื่อสมดุลของการทำงานและชีวิต

Workshop1: ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือ The Wheel of Life การค้นหาสมดุลของชีวิตและการการทำงาน และ DISC

 • คุณสมบัติพนักงานที่องค์กรต้องการ (Value of SITEM)
 • หลุมพรางของการทำงานร่วมกันที่พบบ่อย
 • แนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
 • เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการทำงาน
 • การประยุกต์ Goal Setting toolมาใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์, ภารกิจ และ การกำหนดเป้าหมายขององค์กร
 • SOAR Model: การบริหารทั่วไปและการบริหารกลยุทธ์ภายใต้ ปัจจัยต่างๆและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
 • แนวทางในการบริหารทั่ว ไปและการทางานภายใต้ปัจจัยการผลิตและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร
 • GROWTH Framework: วิธีการแปลงแนวคิดสู่ภารกิจย่างเป็นรูปธรรม
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผลทฤษฎี Time Matrix การบริหารความเร่งด่วน
 • การบริหารการจัดลาดับความสำคัญของงาน ( Work Priority ) และกำหนดเวลาให้เหมาะกับ
 • การบริหารเวลาเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและการปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสมดุลของชีวิต
 • ECRS : เทคนิคการลดความขั้นตอนยุ่งยากในการทำงานอย่างเป็นระบบ

Workshop 2:  กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม “นับเลข” เพื่อการเรียนรู้สื่อสารทั้ง วัจนภาษา และ อวัจนภาษา ภายใต้ข้อจากัดและ ความแตกต่าง รวมถึงการเอาชนะใจตนเอง, ความอดทนและรู้จักการอภัย การพร้อมปรับตัวอย่างอย่างรวดเร็ว และการจัดการกับปัญหาด้วยความเข้าใจ

ส่วนที่ 2: กลยุทธ์การรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา

 • เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 • เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์การทำงานเป็นทีมและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Finding Customer’s Needs)
 • กลยุทธ์การรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ (Building Rapport & Trust)

Workshop 3: กิจกรรม “พันธสัญญา” (Value of SITEM) เพื่อเรียนรู้การประกาศเป้าหมายและการสนับสนุนผู้อื่นการให้กาลังใจและการนาเอาความคิดในเชิงบวกมาใช้จนเป็นลักษณะชีวิต

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 (6 ชม.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ  คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย               ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save