fbpx

In-House Training Courses

REAL-ESTATE PROGRAM

Project Management Program

โปรแกรมการบริหารโครงการ

Business photo created by pressfoto – www.freepik.com

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time Cost Quality) นอกจากนั้นงานโครงการเป็นงานที่ไม่ใช่งาน Routine แต่ละโครงการเป็นงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกัน ทุกครั้งที่เริ่มงานโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องเผชิญกับงานรูปแบบใหม่ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนเดิม มีผู้เกี่ยวข้องในโครงการมากมายและยังทำงานแข่งกับเวลา ผู้บริหารโครงการจึงควรเข้าใจหลักการและวิธีการในการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุมเนื้อหาการบริหารโครงการ ที่จำเป็นสำหรับที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโครงการ อันประกอบไปด้วย ขอบเขตของงานบริหารโครงการ การจัดองค์การในลักษณะโครงการ  การวางแผนโครงการ การประมาณต้นทุนโครงการ การควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการด้วยวิธีสายงานวิกฤต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการบริหารโครงการ
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวางแผนโครงการ เวลา ต้นทุนและคุณภาพโครงการ
  3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทีมงานและการติดต่อสื่อสารในโครงการ
  4. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคัดเลือกและตัดสินใจในโครงการ

หลักสูตรออกแบบให้เป็นสามระดับเหมาะกับผู้เข้าอบรมที่มีหน้าที่ตำแหน่งงานแตกต่างกัน หลักสูตร Basic ออกแบบให้เข้าใจการทำงานโครงการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร Intermediate ออกแบบเน้นไปที่การวางแผนและการควบคุมทีมงานโดยเน้นที่เครื่องมือ

หลักสูตร Advanced ออกแบบเน้นไปที่การเครื่องมือระดับสูง การตัดสินใจในระดับผู้บริหาร

หัวข้อการฝึกอบรม

 หลักสูตรระดับ Basic (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรออกแบบมุ่งเน้นในระดับปฏิบัติการ เนื้อหาขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของงานที่เป็นโครงการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.ภาพรวมของการบริหารโครงการ(Project Overview)

·       ลักษณะงานและการทำงานที่เป็นโครงการ

·       ภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารโครงการ

การวางแผนโครงการ(Project Planning)

·        Work Breakdown Structure

·       การประมาณระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดลำดับงาน

210:45-12:00 น.การวางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการ(Project Planning and Control)

·       การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธี วิธีวิกฤต และ Gantt Chart (Critical Path Method and Gantt Chart) เบื้องต้น

·       Workshop การจัดทำแผนงานโครงการอย่างง่าย

313:00-14.45 น.การควบคุมคุณภาพงานโครงการ(Project Quality Control)

·       หลักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

·       การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพโครงการ

·       Workshop

415:00-16:00 น.การติดต่อสื่อสาร(Project Communication)

·       การจัดการทีมงานและการประสานงานภายในทีม

·       การสื่อสารที่ดีภายในทีมงานโครงการเพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย

·       Workshop การติดต่อสื่อสารในทีมงานโครงการ

 

หลักสูตรระดับ Intermediate (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรออกแบบมุ่งเน้นในระดับกลาง เนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน  ให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของงานที่เป็นโครงการ ทำงานวางแผนงาน ติดตามงาน ควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรระดับ Intermediate (วันที่ 1)

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.ภาพรวมของการบริหารโครงการ(Project Overview)

·       ลักษณะงานที่เป็นโครงการ

·       ภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารโครงการ

·       การจัดองค์กรที่เป็นโครงการและการทำงานในรูปแบบ Matrix Organization และ Cross Functions

210:45-12:00 น.การวางแผนโครงการ (Project Planning)

·       การใช้ Work Breakdown Structure

·       การประมาณระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และลำดับงาน

·       Workshop การใช้ Work Breakdown Structure

313:00-14.45 น.การวางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการ(Project Planning and Control: Time)

·       การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธี วิธีวิกฤต และ Gantt Chart (Critical Path Method and Gantt Chart)

·       Workshop การจัดทำแผนงานโครงการ

415:00-16:00 น.การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ(Project Planning and Control: Cost)

·       การจัดทำ Project Budgeting และ Project Cash flow

·        Workshop การจัดทำ Cash flow โครงการ

 

หลักสูตรระดับ Intermediate (วันที่ 2)

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
59:00-10:30 น.การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ(Computerized Project Planning and Control)

·        การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ

·       การจัดทำแผนงาน

·       การบันทึกความก้าวหน้าและการจัดทำรายงาน

·       Workshop

610:45-12:00 น.การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ(ต่อ) (Computerized Project Planning and Control)

·        การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ

·       การจัดทำแผนงาน

·       การบันทึกความก้าวหน้าและการจัดทำรายงาน

·       Workshop

713:00-14.45 น.การควบคุมคุณภาพงานโครงการ (Project Quality Control)

·       หลักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

·       การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพ

·       Earned Value Analysis

·       Workshop

815:00-16:00 น.การจัดการทีมงานและการติดต่อสื่อสาร (Project Team and Project Communication)

·       การจัดการทีมงานและการประสานงานภายในทีม

·       การสื่อสารที่ดีภายในทีมงานโครงการ

·       Workshop การติดต่อสื่อสาร

 

หลักสูตรระดับ Advanced (หลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตรออกแบบมุ่งเน้นในระดับสูง มีเนื้อหาที่เจาะลึกในรายละเอียด เทคนิคขั้นสูง เทคนิคการตัดสินใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถบริหารงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรระดับ Advanced (วันที่ 1)

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:30 น.ภาพรวมของการบริหารโครงการ(Project Overview)

·       ลักษณะงานที่เป็นโครงการ

·       ภาพรวมและขอบเขตของงานบริหารโครงการ

·       การจัดองค์กรที่เป็นโครงการและการทำงานในรูปแบบ Matrix Organization และ Cross Functions

210:45-12:00 น.การศึกษาความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ(Project Feasibility Study, Decision Making and Project Selection)

·       การศึกษาความเป็นไปได้ Project Feasibility Study

·       การตัดสินใจคัดเลือกโครงการ Project Selection

·       Workshop

313:00-14.45 น.การวางแผนโครงการ (Project Planning and Control)

·       การใช้ Work Breakdown Structure

·       การประมาณระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และลำดับงาน

·       Workshop การใช้ Work Breakdown Structure

415:00-16:00 น.การวางแผนและควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายโครงการ (Project Planning and Control)

·       การควบคุมระยะเวลาก่อสร้างด้วยวิธี วิธีวิกฤต และ Gantt Chart (Critical Path Method and Gantt Chart)

·       การจัดทำ Project Budgeting และ Project Cash flow

·        Workshop การจัดทำแผนงานโครงการ

 

หลักสูตรระดับ Advanced (วันที่ 2)

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
59:00-10:30 น.การใช้แผนงานควบคุมโครงการขั้นสูง (Advanced Project Planning and Control)

·       การปรับระดับทรัพยากร (Project Resource Leveling)

·       การเร่งงานด้วย Project Crashing

·       Workshop

610:45-12:00 น.การควบคุมคุณภาพงานโครงการ(Project Quality Control)

·       หลักเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

·       การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินคุณภาพ

·       Earned Value Analysis

·       Workshop

713:00-14.45 น.การจัดการทีมงานและการติดต่อสื่อสาร(Project Team and Project Communication)

·       การจัดการทีมงานและการประสานงานภายในทีม

·       การสื่อสารที่ดีภายในทีมงานโครงการ

·       Workshop การติดต่อสื่อสาร

815:00-16:00 น.การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)

·       วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การจัดทำแผนฉุกเฉิน

·       Workshop การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยง

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(ระดับ Basic:  1 วัน / ระดับ Intermediate:  2 วัน /ระดับ Advanced:  2 วัน)

  • ปฎิบัติการ
  • หัวหน้างาน และ
  • บริหาร (จำนวน 30 คนในแต่ละระดับ)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save