fbpx

In-House Training Courses

REAL-ESTATE PROGRAM

Program Private Course : Key Account selling & Revenue Management for Hospitality and Resort

เทคนิคการขายลูกค้ารายใหญ่และเครื่องมือการบริหารรายได้ยุคใหม่ สำหรับธุรกิจบริการและรีสอร์ท

หลักการ/แนวคิด

ความผิดพลาดทางการตลาดและการวางยุทธศาสตร์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั้นคือ “การบริหารรายได้และการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด” ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ

ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  แต่ในทางกลับกันการบริหารรายได้,งานขายและการวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มโอกาสของธุรกิจของเราได้เช่นกัน

การบริหารรายได้และทีมขายที่เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้า แต่จะบริหารรายได้และงานขายเพื่อให้ธุรกิจมั่นคั่งและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขในระหว่างกระบวนการบริหารายได้และการขายมากกว่าที่จะคำนึงถึงแต่เพียงผลลัพธ์

วัตถุประสงค์

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารกลยุทธ์การสร้างรายได้และการบริหารทีมขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดและสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 • มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ และเกิดการเรียนรู้ในการที่จะนำระบบรายงานมาใช้ในการบริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้ยอดขายเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความุ่งมั่นในการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้

 เนื้อหาการเรียนรู้

DAY 1/7

Fighting Spirit :Motivation and Attitude (แรงกระตุ้นและทัศนคติ)

 • สิ่งที่นักบริหารต้องทำเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการขาย(Salesmen failure Syndrome)
 • ทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับนักบริหาร (Founding on the Bedrock)
 • ปรัชญาการดำเนินงานและขับเคลื่อนทีมงานด้วยจิตวิญญานของนักสู้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม

Understand  Futuristic Thinking for Key account Selling and Strategic revenue Management

เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการขายและรายได้ รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์, ภารกิจ และ การกำหนดเป้าหมายการขายขององค์กร

 • รู้จักตลาดของตนเอง
 • วิธีการเสาะหาว่าที่ลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการขาย และรายได้  PEST Model
 • Futuristic Thinking Model เพื่อการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าในตลาดปัจจุบันและอนาคต
 • หลักการวิเคราะห์ตลาดอนาคต
 • การวางกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งด้วย Pay Off matrix, Gap in the market
 • อิทธิพลและผู้มีอิทธิพลต่อความคิดตัดสินใจซื้อ  Buyer Decision model

DAY 2/7

การวางแผนเพื่อการบริหารายได้และการขาย ( Revenue strategic planning & Selling plan)

 • วิธีการพยากรณ์ยอดขาย Revenue Forecast Technique
  • Straight line (Constant growth rate)
  • Moving average (Repeated Forecast)
  • Simple linear regression (Statistical base forecast)
  • Multiple linear regression (Statistical based forecast)
 • กำหนดกระบวนการสร้างรายได้และกลยุทธ์การขายภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร
  • Preparation of the master budget
 • การวางแผนสร้างรายได้และการขายในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
  • Strategic Planning and Budgeting
  • Monitoring performance against plans and budget.
  • Long term objective of a business
  • กำหนดเป้าหมายการสร้างรายได้ห้องพัก ด้วย Market Mix-Manipulation Technique
  • Revenue management and Organizational structure
  • Cost Control and Organizational structure affecting to Selling plan
   • Role culture
   • Power culture
   • Task culture

DAY 3/7

สถิติที่สำคัญในการบริหารรายได้ (Financial management for  decision maker)

 • Financial Stability
  • Break event Analysis
  • Short term
   • Current asset ratio
  • Long term
   • Debt to asset
   • Debt to equity
  • The balance sheet and profit & Loss statement
  • Ratio using operational Measures
  • Investment decision making
   • Return on investment (ROI)
   • Profit margin
    • Gross profit margin (GPM)
   • Asset turnover
    • Fixed asset turnover
    • Account receivable turnover
    • Inventory turnover
     • Inventory turnover ratio
     • Celestial average number of days inventory held
    • Room –related performance measures
     • Room/Bed occupancy
     • Paid occupancy%
     • Average room rate
     • Revenue per available room (Revpar)
     • Room yield
     • Service cost per room
    • Restaurant-Relates performance measures
     • Revenue per employee hour worked
     • Cover per employee worked
     • Seat turn over
     • Average spend per head
     • Revenue yield per seat

DAY 4/7

 • Flexible budgeting and Variance analysis
 • Cost information and pricing
  • Factor affecting pricing
  • Pricing based on cost data
  • Pricing base on Market conditions
  • Pricing to optimise profit using cost and market information
  • Pricing strategies in special situation

DAY 5/7

Story Selling & Marketing Technique (เปิดการขาย-ปิดการขาย)

 • การทำรายชื่อลูกค้า (Customer Name list) และการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่ลูกค้า

Buyer Decision Modelแนวทางใหม่ๆในการบริหารการขาย

 • เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Finding Customer’s Needs)
 • แนวทางและวิธีการดึงลูกค้าเป้าหมายให้เข้ามาในช่องทางOnline และ On ground
  • การสร้างความประทับใจที่ดีเมื่อแรกพบด้วยการเล่าเรื่อง (Story telling)
  • วิธีดึงความสนใจลูกค้าเป้าหมาย
  • หลักการยื่นข้อเสนอและชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • แนวทางและวิธีการทำให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าตามหลักจิตวิทยา
  • เทคนิควิธีการเจรจาต่อรองและการจูงใจลูกค้า (Getting Agreement Frame)
  • สร้างความไว้วางใจ (Building Rapport & Trust)
  • การปิดงานขายอย่างน่าประทับใจ โดยอาศัยหลักจิตวิทยา ( Psychological triggers for Closing Deal)

DAY 6/7

Handling the Key Account (บริหารลูกค้ารายใหญ่ที่คุณมีอยู่)

 • การให้ความสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่เมื่อคุณได้มาอยู่ในมือ
 • วิธีการสร้างทีมงานดูแลลูกค้าพิเศษ
 • การออกแบบพิมพ์เขียวการขายและบริการเพื่อรับมือลูกค้ารายใหญ่

 การจัดทำรายงานแผนการขายและเอกสารการขายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการ  ควบคุมและวิเคราะห์การขาย ด้วย REVENUE STREAM REPORT

  DAY 7/7

ศึกษาดูงานโรงแรมและรีสอร์ท แลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารรายได้จากผู้เชี่ยวชาญ

Business Framework (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

Highlight Workshop

Inspiring Workshop:   เทคนิควิธีการวางแผนการขายด้วย Buyer decision Model และ Revenue stream report

วิเคราะห์กรณีศึกษา และลงมือวางแผนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด

Business Model :  Buyer decision Model, Gap in the market และ Framework ต่างๆที่ได้เรียนรู้

 

หมายเหตุ:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงานตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ก่อนเริ่มงาน ลูกค้าเตรียมข้อมูล เป้าหมายขององค์กรในปี ความคาดหวังหลังจากจบโปรแกรม
 1. การทำที่ปรึกษาส่วนบุคคล(Private Consult) ระยะเวลา 7 ครั้ง ( เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและทำ

Workshop ฝึกปฎิบัติจริง ) โดยที่ปรึกษา และทีมประจำโปรแกรม

4.หลังจบ สรุปการเรียนรู้ และ คู่มือการพัฒนาทีมขายสำหรับ ลูกค้า 1เล่ม

ในระหว่างที่มีการทำงานที่ปรึกษา(Consult)ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรทางโทรศัพท์ได้ตลอดระยะเวลาที่เป็นที่ปรึกษา(Consult)

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save