fbpx

In-House Training Courses

REAL-ESTATE PROGRAM

Fundamentals of Engineering and Project Utility System

Business photo created by ijeab – www.freepik.com

หลักการและเหตุผล   

โครงการก่อสร้างมีงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบปรับอากาศ/ระบายอากาศ เป็นต้น รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณโครงการ เช่น ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบประปา เป็นต้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก็จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามวิชาชีพ แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างนั้นไม่แยกกันทำงานในแต่ละทีมได้อย่างสิ้นเชิง ต้องมีการร่วมกันทำงานเป็นทีม ทั้งนี้งานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคก็เป็นอีกงานที่ที่หลายๆฝ่ายในโครงการต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เพียงเฉพาะแต่วิศวกรงานระบบวิศวกรรมฯที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เท่านั้น หากวิศวกรโยธา หรือผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายอื่นๆ มีความเข้าใจในกระบวนการและพื้นฐานของงานด้านวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค ก็จะทำให้การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ ความเข้าใจแนวคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร 

 

Module 1 : พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า -พื้นฐานของระบบไฟฟ้า 

 พื้นฐานระบบไฟฟ้า 
เนื้อหาเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า จากแหล่งกำเนิดจนถึงโหลดใช้งาน โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

 การเลือกใช้วัสดุสำหรับงานระบบไฟฟ้า
เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน เช่น สายไฟ, ท่อร้อยสาย, รางเดินสาย, หม้อแปลงไฟฟ้า รวมไปถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 การคำนวณโหลดระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
การคำนวณเกี่ยวกับโหลดไฟฟ้าเบื้องต้น เช่น แสงสว่าง, ปลั๊กไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ เพื่อหาขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์และขนาดสายไฟฟ้ารวมไฟถึงขนาดท่อร้อยสาย ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน เช่น สายไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, เซอร์กิตเบรกเกอร์ , แมกเนติก คอนแทคเตอร์ รวมไปถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับ, หม้อแปลงระเบิด, ไฟฟ้ารั่ว/ช็อต เป็นต้น 

 พื้นฐานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น ระบบ Alarm , ระบบดับเพลิง เป็นต้น และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น smoke & heat detector เป็นต้น  รวมไปถึงมาตรฐานการติดตั้งเพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่ป้องกันอย่างเหมาะสม
 

Module 2 : พื้นฐานงานระบบปรับอากาศ 

 พื้นฐานและชนิดของระบบเครื่องปรับอากาศ
อธิบายเกี่ยวกับชนิดของระบบปรับอากาศ เช่น Water Cooled Water Chiller Type,  Air Cooler Water Chiller Type Water Cooled Package Type และ Split Type รวมไปถึงหลักการทำงานภาพรวมและการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสมด้วย 

 การคำนวณหาประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศ
การคำนวณหา EER หรือค่า Energy Effective Ratio เป็นค่าบ่งบอกอัตราส่วนของเครื่องปรับอากาศ เป็นค่าที่เป็นค่าหลักที่ใช้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กับ ค่าไฟฟ้า เพื่อความคุ้มค่าในการเลือกใช้งานต่อไป  

 แนวทางในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน จึงควรดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอซึ่งวิธีการมีทั้งแบบที่ทำเองได้ และต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญ ซึ่งนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย 

 

Module 3 : พื้นฐานงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

 พื้นฐานของระบบสุขาภิบาล
เนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสุขาภิบาล โดยแบ่งเป็นระบบน้ำประปา และระบบน้ำทิ้ง/น้ำเสีย ยกตัวอย่าง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียจากจุดรับน้ำเสียผ่านกระบวนการจนสามารถปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมไปถึงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วย 

 อุปกรณ์พื้นฐานระบบสุขาภิบาล 
เนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ชนิดของวาล์ว, ท่อประปา และ ปั๊ม รวมไปถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง 

 วิธีการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล
ในการใช้งานระบบสุขาภิบาลย่อมมีความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ภายในระบบฯ มีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาและปรับปรุงสภาพ เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือกลับมามีสภาพดีอีกครั้ง  

 พื้นฐานของระบบท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์พื้นฐาน
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบท่อน้ำดับเพลิงและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่อน้ำดับเพลิง, หัวสปริงเกอร์, ถังดับเพลิง, ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง เป็นต้น รวมไปถึงมาตรฐานการติดตั้งเพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่ป้องกันอย่างเหมาะสม 

 

วิธีการฝึกอบรม 

  • บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 
  • ระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน  

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับ 

  • ผู้จัดการ 
  • หัวหน้างาน 
  • วิศวกรโยธา, วิศวกรงานระบบต่างๆและผู้ปฏิบัติงาน  

และผู้ที่ต้องการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานระบบฯ (จำนวน 30-40 คน) 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save