fbpx

In-House Training Courses

NEGOTIATION & COMMUNICATION

Negotiations Strategies and Process for Impact outcomes

หลักการ/แนวคิด

ไม่มีคำถามว่าทักษะการเจรจาต่อรองเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวันนี้ความสามารถในการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมูลค่าสูงกว่าที่เคยเป็นมา ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่าเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากทักษะการเจรจาต่อรองที่ไม่ดี การศึกษาดังกล่าวยังพบว่าธุรกิจสามารถเพิ่มผลกำไรโดยรวมได้มากถึง 7% ต่อปีหากพวกเขามีทักษะในการเจรจาที่ดีขึ้น เห็นได้ชัดว่าทักษะการเจรจามีความสำคัญในธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงได้สร้างหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการเป็นผู้เจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผู้เรียนมีทักษะเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพจนสามารถยกระดับการทำงานให้สูงขึ้นตามเป้าที่องค์กรกำหนด
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับลูกค้าและคู่ค้า มีวิธีดำเนินการเจรจาที่สร้างผลลัพธ์ ‘win-win’ สำหรับทุกฝ่าย

เนื้อหาการเรียนรู้

วันแรก

ส่วนที่ 1). อำนาจและและแหล่งที่มาของอำนาจในการเจรจาต่อรอง

 1. บทบาทในการเจรจาต่อรอง
 2. วิธีการสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองและแหล่งที่มาของอำนาจการเจรจาต่อรอง

ส่วนที่ 2). จิตวิทยาการเจรจาเพื่อการต่อรองที่ดีขึ้น

 1. ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณในฐานะผู้เจรจา
 2. หลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรอง –การรู้จักคู่ต่อสู้ของคุณ
  • หลักการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่เจรจา
  • เราจะอ่านความคิดคู่เจรจาอย่างแม่นยำผ่านการทำความเข้าใจภาษากาย
  • วิธีการใช้ภาษากายของคุณเองเพื่อเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพมาก
  • Feel Good factor การสร้างบรรยากาศที่เอื้อแก่การเจรจา

ส่วนที่ 3). การพัฒนาแนวทางกลยุทธ์เพื่อการเจรจาต่อรอง

 1. ค้นหา BATNA (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับข้อตกลงการเจรจาต่อรอง) และ ZOPA (ข้อตกลงที่เป็นไปได้)
 2. สี่สถานการณ์ของการเจรจาต่อรอง: win-win, win-win, loss-win, loss-win
 3. การออกแบบแผนการเจรจา 3 ขั้นตอนของการเจรจาจริง:
  • ระยะเริ่มต้น
  • ขั้นตอนการสำรวจ
  • และการปิดดีล
 4. การออกแบบตัวชี้วัดประเมินผลการเจรจาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 5. การประเมินผลภายหลังการเจรจาและการพัฒนา

วันที่สอง

ส่วนที่ 4). แนวทางกลยุทธ์เพื่อการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย – แนวทางปฏิบัติ

 1. มารยาทการขายและบุคลิกภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาส
 2. การเจรจากับ ลูกค้า (Customer)
  1. เทคนิคการตั้งคำถามและการฟัง
  2. รูปแบบการยื่นข้อเสนอ ที่ เรียบง่าย ชัดเจน และมีตรรกะ
  3. วางตัวเองเหนือคู่แข่งด้วยข้อเสนอของคุณ
  4. วิธีเปิดประเด็นเพื่อนำสู่การเสนอขาย
  5. ทักษะการนำเสนอเชิงรุก
  6. การนำเสนอแบบแพคเกจ และวิธีการยื่นข้อเสนอทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาพร้อมกันหลายรายการ
  7. การร่างสัญญาการขายของคุณ
 3. การเจรจากับ คู่ค้า (Supplier)
  1. เจรจาอย่าไรกับ กับซัพพลายเออร์รายใหญ่?
  2. กำหนดวัตถุประสงค์เมื่อต้องเจรจากับซัพพลายเออร์
  3. ทำความเข้าใจกับซัพพลายเออร์ของคุณ
  4. การพัฒนากลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
  5. การสร้างทีมเจรจาต่อรอง
  6. วิธีดำเนินการเจรจาต่อรอง
  7. หลักการเจรจาต่อรองราคากับกับซัพพลายเออร์
  8. การร่างสัญญาการซื้อของคุณ

ส่วนที่ 5). แนวทางการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย – แนวทางปฏิบัติเมื่อเจรจาธุรกิจกับคู่เจรจาที่เป็นคนต่างชาติ

 1. การเจรจาต่อรองกับเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 2. การเจรจาต่อรองแบบตัวต่อตัว – การจัดการกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • แนวตะวันตก: อังกฤษและอเมริกัน
  • แนวเอเชีย : อาหรับ,อินเดีย,ญี่ปุ่นและจีน
 3. คำแนะนำสำหรับผู้เจรจาต่อรองกับคู่เจรจาที่ต่างวัฒนธรรม
 4. จริยธรรมของนักเจรจาต่อรองธุรกิจ

Theory & Business Framework

(ทฤกษฎีหลัก และ เฟรมเวิร์คบางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 ชื่อกิจกรรม Red Behavior

 1. Workshop Concept : ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณในฐานะผู้เจรจา
 2. หลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรอง –การรู้จักคู่ต่อสู้ของคุณ

กิจกรรมที่2 ชื่อกิจกรรม Negotiation & Relationship

 1. Workshop Concept : ฝึกการเจรจาต่อรองสำหรับนักขายกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท
  1. ลูกค้าเป้าหมาย
  2. คู่ค้ารายสำคัญ
  3. การเจรจาต่อรองกับคู่เจรจาที่ต่างวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 1. ผู้จัดการระดับต้น และ ระดับกลาง
 2. หัวหน้างาน
 3. พนักงานขายและผู้เกี่ยวข้องกับการเจราต่อรอง

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตร 2 วัน(09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการกิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรมความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save