fbpx

In-House Training Courses

NEGOTIATION & COMMUNICATION

Good Questioning – Work Achieving for Executives

Business vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

การตั้งคำถาม (Questioning) ทั่วไปคือการพูดเพื่อต้องการคำตอบ แต่สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการแล้วการใช้คำถามมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่าย หากผู้บริหารสามารถตั้งคำถามและใช้คำถามที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เหมาะสมแล้ว มิใช่เพียงการนำมาซึ่งคำตอบเท่านั้น ยังสามารถเพื่อวัตถุประสงค์หลายๆอย่างในการทำงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ การกระตุ้นทีมงาน  การสร้างความสัมพันธ์ การฝึกสอนงาน การสร้างแรงบันดาลใจ การชี้นำไปสู่เป้าหมาย เป็นต้น  จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร “คำถามดี บรรลุงาน” ของสถาบัน KCT ออกแบบเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงเทคนิคการใช้คำถามรูปแบบต่างๆ อย่างครบถ้วนมากที่สุด และถ่ายทอดด้วย Workshop สถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมเกิดทักษะการปฏิบัติพร้อมนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานการตั้งคำถามและการใช้คำถาม
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการทำงาน ประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การหาคำตอบในงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. การตั้งคำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานและการกระตุ้นทีมงาน
  4. การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน ให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ

หัวข้อการฝึกอบรม

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
19:00-10:15 น.พื้นฐานการตั้งคำถามและการใช้คำถามแบบต่างๆ

เนื้อหาในส่วนแรกนี้เน้นเห็นภาพรวมและเทคนิค ที่สามารถใช้ในการตั้งคำถามและเปลี่ยนคำถามไปเป็นรูปแบบต่างๆได้อย่างไร

·       วัตถุประสงค์ต่างๆของการใช้คำถาม

·       พื้นฐานและความหมายของคำถาม

·       คำถามเปิด คำถามปิด 5W + 1 H และ Yes-No Question

·       คำถามเชิงบวก คำถามเชิงลบ อารมณ์ของคำถามรูปแบบต่างๆ

·       เทคนิคตั้งประโยคคำถามเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน

·       การคั้งคำถามแบบให้ตัวเลือก

·       การระบุสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงก่อนการตั้งคำถาม

Workshop #1 การใช้คำถามแบบต่างๆ

210:30-12:00 น.เทคนิคการตั้งคำถามในการทำงาน ประสานงาน การวิเคราะห์ปัญหา การหาคำตอบในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·       การใช้คำถามกับทีมงานและในการประชุม

·       การตั้งคำถามให้ชัดเจน

·       การใช้คำถามจัดการกับคนรูปแบบต่างๆในที่ประชุม

·       การใช้คำถามเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในงาน

·       การใช้คำถามเพื่อหาเหตุผลของปัญหาและการใช้คำถามซ้ำประเด็นเพื่อทวนสอบ

·       การใช้คำถามทางอ้อม การใช้คำถามต่อเนื่อง

·       การใช้ความเงียบถามคำถาม

·       การใช้คำถามย้อนอดีตเพื่ออ้างอิง

·       การใช้คำถามเพื่อชี้นำและโน้มน้าวผู้ฟัง

·       การใช้คำถามเชิงกลยุทธ์

·       การสรุปประเด็นจากคำตอบ

Workshop #2 การใช้คำถามเพื่อการทำงาน

313:00-14.30 น.การตั้งคำถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานและการกระตุ้นทีมงาน

·       ทัศนคติของการตั้งคำถามเพื่อความสัมพันธ์

·       การใช้คำถามเชื่อมสัมพันธ์ เปิดช่องการสื่อสาร

·       การตั้งคำถามเพื่อการสื่อถึงความเห็นอกเห็นใจ

·       การสื่อถึงความต้องการแบบทุติยภูมิ

·       การหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษ

·       การใช้คำถามเพื่อปิดการขาย

·       คำถามเชิงทัศนคติ

·       การใช้คำถามจูงใจ กระตุ้นทีมงาน คำถามเชิงเป้าหมาย

Workshop #3 การใช้คำถามเพื่อสร้างสัมพันธ์

414:45-16:00 น.การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน ให้คำปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ

·       การตั้งคำถามเพื่อการฝึกสอนงาน

·       การตั้งคำถามเพื่อเพิ่มความกระจ่าง การตั้งคำถามให้ฝึกคิด

·       การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมการทำงาน

·       การตั้งคำถามเพื่อจัดลำดับความสำคัญในงาน

·       การใช้คำถามจากหลักของ Bloom’s Taxonomy

·       การใช้คำถามเชิงประเมิน

·       การตั้งคำถามเชิงเหตุการณ์

·       การใช้ 3 คำถามหลักการ Golden Circle

·       การใช้คำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

Workshop #4 กรณีศึกษา

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ,หัวหน้างาน
  • ปฏิบัติงาน (จำนวนประมาณ 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save