fbpx

In-House Training Courses

NEGOTIATION & COMMUNICATION

Effective Business Communication Skills

หลักการ/แนวคิด

การสื่อสาร ประกอบด้วยกระบวนการย่อย คือ กระบวนการคิด กระบวนการใช้ภาษา กระบวนการส่ง – รับ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อความเข้าใจร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางจิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์

     “การสื่อสาร” ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแต่ผู้ส่งสารส่งข่าวสาร ข้อมูลความคิดเห็น ความเข้าใจความรู้สึกไปให้ผู้รับสารเท่านั้น แต่ผู้รับสารสามารถส่งข่าวสาร ข้อมูลความคิดเห็น ความเข้าใจเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับ  (feed back) ไปให้ผู้ส่งสารได้เช่นกัน ซึ่งกระบวนการนี้ เรามักมุ่งสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นสำคัญ กิริยาโต้ตอบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ

 1. ปฏิกิริยาโต้ตอบในทางบวก (Positive) รับแล้วพอใจ กระตือรือร้นที่จะส่งสารออกไป
 2. ปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบ (Negative) จะมีผลเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ

2.1 ปฏิกิริยาต่อต้านและจะทำต่อไป

2.2 ปฏิกิริยาที่จะหยุดการส่งสารทันที

การส่งสารที่ดีต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสภาพแวดล้อม การสื่อสารมี 5 รูปแบบ คือ

 1. การพูด ผู้พูดต้องพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ไม่พูดสับสน หรือก่อให้เกิดความรำคาญ หรือโกรธเคือง
 2. การฟัง ผู้ฟังต้องฟังอย่างตั้งใจ ไม่ทำสิ่งรบกวนผุ้พูด ต้องพยายามเข้าใจความหมายและความรู้สึกของผู้พูด อย่าบิดเบือนความเข้าใจต่อสารที่ได้รับ
 3. การเขียน ผู้เขียนต้องเขียนให้แจ่มชัด อักษรชัดเจน ขนาดอ่านได้สะดวก ควรใช้คำที่แสดงความต้องการหรือความรู้สึกให้ผู้อ่านเข้าใจ
 4. การอ่าน ผู้อ่านต้องพยายามอ่านให้เข้าใจผู้เขียนโดยไม่บิดเบือนเจตนาของผู้เขียนและอ่านด้วยความสุจริตใจ
 5. การใช้กริยา ผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจจะใช้ท่าทางประกอบการสื่อสารระหว่างกันและกันเพื่อทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 1. การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ใช้วัจนะภาษาเป็นองค์ประกอบการใช้กริยา ใช้อวัจนะภาษาเป็นองค์ประกอบซึ่งในระดับองค์กร “การสื่อสาร” เป็นเครื่องมือสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ เช่น ใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ใช้ในการโฆษณาเพื่อเผยแพร่สินค้าและจูงใจผู้บริโภค และใช้การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตร ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน การสื่อสารธุรกิจ โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจแห็นความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการบริหารการปฏิบัติการ
 • ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจวิธีการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการสื่อสารและการรับสารไปใช้เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจชัดเจน
 • สร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการเรียนรู้

การสื่อสารพื้นฐาน

กระบวนการของการสื่อสาร,องค์ประกอบของการสื่อสารและรูปแบบของการสื่อสาร

 • หลักการสื่อสารภายใน และ วิธีการสื่อสารภายนอกองค์กร ให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มตามหลัก DISC
 • หลักการสื่อสารสองทาง และ สร้างอารมณ์ร่วมในการสนทนา และเหมาะสมกับคนแต่ละบุคลิกตามหลัก DISC
 • วิธีสร้างประเด็นสำคัญ (Keyword) ในการสื่อสาร Key Word Funnel
 • เรียนรู้ 5W2H Framework ที่ช่วยในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ก่อนการสื่อสาร
 • หลักการสื่อสารทางเดียว หลักการ คำพูด,สัญลักษณ์,ภาษาเขียน และ อวัจนภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อเพิ่มความสามารถในการโน้มน้าวใจ
 • การเล่าเรื่องแบบ Ki-Sho-Ten-Ketsu เพื่อพรรณา, อธิบาย และ วิเคราะห์ประเด็น
 • เทคนิคการสรุปประเด็น
 • การจัดเตรียมสถานที่,บรรยากาสและสิ่งจำเป็นในการสื่อสาร
 • มารยาทการสื่อสารธุรกิจ
 • เรียนรู้หลักการฟัง HLA Model (Hear Listen Ask)
 • เรียนรู้หลักการโต้ตอบ (Feed forward) ที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเพื่อการทำงาน

 • ภาษาของการสื่อสารทางธุรกิจ
 • จิตวิทยาการสื่อสารธุรกิจ
 • เทคนิคการสื่อสารด้วย ภาษาเขียนเชิงธุรกิจ ที่เข้าใจง่ายและประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้ Public Relation & Content matrix Model เพื่อการเลือกใช้สื่อสมัยใหม่ ที่เหมาะสมในการสื่อสาร
 • เรียนรู้เทคนิคการปฏิเสธแบบไม่ให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึก
 • เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อทำให้คนหายโกรธ
 • เรียนรู้เทคนิคจิตวิทยาการสื่อสารที่ทำให้คนยอมทำงานให้เราอย่างเต็มใจ
 • แนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่ดี
 • วิธีการจัดการกับอารมณ์ และ การควบคุมอารมณ์
 • จริยธรรมในการสื่อสารทางธุรกิจ

Business Framework (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

Figure 1 DISC Assessment

Figure 2 Kt Sho Ten Ketsu

Figure 3 Keyword Funnel

Figure 4 PR & Content Matrix

กิจกรรมที่1 Attitude

Inspiring Activities :  • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการสื่อสาร อาทิ Communication Breakdown, คำถามฉุกคิด

Business Model :  DISC

 

กิจกรรมที่2 Story Telling

Inspiring Workshop : ฝึกการเล่าเรื่องและการสื่อสารแบบ Ki-Sho-ten-Ketsu  และ แสดงบทบาทสมมติร่วมกัน

Business Model :  Kit Sho Ten Ketsu

 

กิจกรรมที่3 Talk about work

Inspiring Workshop : แบ่งปันเรื่องราวปัญหาการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงานและได้แก้ไขไปแล้วกับกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน

Business Model :  Keywird Funnel, Kit-sho ten Ketsu

 

กิจกรรมที่4 Writing at work

Inspiring Workshop : ฝึกการเขียน Mailให้เข้าใจง่าย ตามหลักการ  5W2H

Business Model :  5 W 2 H และ framework ต่างๆที่ได้เรียนรู้

 

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

– การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

 

– เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

********************************************************

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการชำระเงิน

 • ค่าบริการฝึกอบรม :                        บาท /วัน จำนวน     2      วัน
 • อัตราพิเศษสำหรับการอบรมในครั้งนี้:              บาท /โครงการ

(ค่าบริการนี้ยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบการอบรม และการเดินทางในกรณีที่อบรมต่างจังหวัด)

 • จำนวนผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบ Training & Workshop ประมาณ 20-30 คน

(หากเกินกว่านี้ ทางสถาบันไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่อาจจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมไม่ทั่วถึง หรือน้อยลง)

 • การจัดทำเอกสาร – ต้นฉบับเอกสาร : โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง ดำเนินการ

– สำเนาเอกสาร : ลูกค้า เป็นผู้ดำเนินการ

 • ชำระเงิน ก่อนวันฝึกอบรม หรือ ณ วันที่ฝึกอบรมเสร็จ โดยวิธีการดังนี้
 1. กรณีด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น
 2. กรณีโอนเข้าบัญชี บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด ออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย สาขา อินทราสแควร์ ประตูน้ำ เลขที่บัญชี 965-1-01776-6 ยืนยันการชำ ระค่าอบรม : ส่ง Pay in มาที่อีเมลล์ kcta.acc@gmail.com และ kcta.training@gmail.com

 

รับทราบและอนุมัติโดย

…………………………………………

(…………………………………………..)

วันที่ ………./………./……….

( ลูกค้า )

 เสนอโดย

…………………………………………

( อาจารย์ ………………………….. )

วันที่ ………./………./……….

( บริษัท………………………… )

 

 

***********************************************************

ประวัติวิทยากร (Facilitator Profile)

อาจารย์ ไกรกิติ  ทิพกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ Knowledge Castle Training Academy
 • คณะทำงานขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ สำนักเศรษฐกิจและแผนงานฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
 • ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม พานหิน รีเจ้นท์ ศรีราชา
 • ที่ปรึกษาสำนักเศรษฐกิจและแผนงานฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
 • คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเมืองแห่งปศุสัตว์ สามเหลี่ยมมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
 • ที่ปรึกษาสโมสรนักธุรกิจภาคตะวันออก
 • ที่ปรึกษาด้านขยายธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบันอบรม
 • ผู้จัดการทั่วไปบริษัทก้องมหาสมุทร
 • คอลัมนิสต์อิสระ

 

ประวัติการศึกษา

 • MA HM -Post Grad. Cert-Merit, Hospitality management, University College Birmingham, England
 • Hospitality Management Cert., CHN University, The Netherland
 • ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา การท่องเที่ยว-การโรงแรม มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
 • Qualification Food Hygiene Certificate  Institution The Royal Institute of Public health, UK
 • Servicing Disable people Institution Hotelier Forum; The Grass Roots, UK

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษาสำนักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • กรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่
 • ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็ก Brainy Kids
 • ผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้ประกอบการทางสังคมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร Hospitality Interactive Knowledge Exchange (HIKE)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Resort Consulting Group (Ramayana Resort & Spa Koh Chang, The Dewa Resort Koh Chang , Awa Resort Koh Chang)
 • Management Trainee at Novotel Wolverhampton Hotel, UK
 • Management Trainee at Chateau & Realize Gilpin lodge house hotel (one Michelin star &top 50 best small & Luxurious hotel of UK )
 • Management Trainee at Holiday inn Stratford upon Avon, UK

หลักสูตรที่บรรยาย(บางส่วน)

Management & Business Strategies

 • การกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (Strategic management)
 • ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหนือชั้น (Problem solving & Decision making)
 • กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Strategic Cost Management for Competitive advantages)
 • ยุทธศาสตร์การบริหารนโยบายองค์กร (Policy Management)
 • การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)
 • การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการวางกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ (Financial Statement Analysis for Decision Maker)
 • Lean Management
 • การบริหารเวลาเพื่อดุลยภาพของชีวิตและการทำงาน(Time Management for work & life balance)
 • การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ(Professional Presentation Skill Development)

Thinking

 • Logical Thinking for Problem Solving (การคิดเชิงตรรกะเพื่อการแก้ปัญหา)
 • Positive Thinking (คิดบวก)
 • Analytical Thinking (การคิดวิเคราะห์)
 • Integrative Thinking (การคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร)
 • Futuristic Thinking for Decision Making (การคิดเชิงอนาคตเพื่อการตัดสินใจ)
 • Creative Thinking for Strategies (การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างกลยุทธ์)
 • Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)
 • Analytical Thinking for Decision Making(การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร)
 • Applicative Thinking for Creator (การคิดเชิงประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพนักสร้างสรรค์)

Soft skill

 • การบริการด้วยใจถึงใจ
 • บริการสัมผัสใจสร้างคุณค่าตนและองค์กร
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • การสื่อสารอย่างสรรค์เพื่อลดข้อขัดแย้ง
 • การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ
 • ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

HR Management

 • การรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคสมัยแห่งความท้าทาย (Human Resources Retention & Development management for business Growth)
 • ทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคสมัยแห่งความท้าทาย (Human Resources Evolution & Trend for business Strategic management)
 • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน

Business & Consultancy

 • การบริหารการขาย และกลยุทธ์การแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด (Sales Strategic management: How To Steal The Market From Your Competitors)
 • Brand Activation ปลุกชีพแบรนด์ให้ทะยาน
 • การเขียนแผนธุรกิจเพื่อยกระดับสินค้าและบริการ( Business plan & Touch point for Service Excellence )
 • ขยายธุรกิจร้านอาหารและการส่งออกสินค้าใปต่างประเทศ
 • การสร้างพิมพ์เขียวในการบริการในธุรกิจบริการ(Blue Print Service)
 • วิทยากร SME Thailand : Brand Setter 2:  Small Business Brand Solution
 • การวางยุทธศาสตร์เพื่อทำกำไรทางธุรกิจ
 • การปรับ Mind set เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
 • สัมมนา ตั้งสติ ก่อน Start โดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Mingle around)
 • สัมมนา เปลี่ยนบ้านเป็นร้านอาหารสุดชิค ครั้งที่ 1 และ 2  จัดโดย HIKE
 • สัมมนา Infinity profit  ปิดเกม ปลดหนี้ จัดโดย HIKE
 • Brand Setter 2  Small Business Brand Solution : SME Thailand
 • วิทยากรของ ส่วนส่งเสริมวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคม ผลงานเขียนบางส่วนถูกเผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คอลัมภ์ SME ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ “ตอบได้ ทำอะไรก็รวย”
 • ที่ปรึกษาออกแบบมาตรฐานการบริการ
 • เทคนิคการเป็นผู้ตรวจสอบการบริการโดยไม่เปิดเผยตัวตน

ลูกค้าที่บรรยาย (บางส่วน)

 • บมจ.เวลคราฟท์ โปรดักส์
 • บมจ.ช.การช่าง
 • บจก.โตโยต้า ทูโชฟอร์คลิฟท์
 • บมจ.ไทยโอพีพี
 • บมจ.อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง
 • บจก.แซมชั่น คอนโทรล
 • บจก.ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย)
 • บจก.ปิโตรเลีมไทย(PTG)
 • บจก.วีซีเอส เอเชีย
 • บจก.ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนเนจเมนท์
 • สโมสรนักธุรกิจคริสเตียน
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • สำนักงานเศรษฐกิจและแผนงานฯ
 • บจก.อุบลสยาม
 • บจก.ไอยรา คอนเซ็ปเตอร์
 • Hope Academy
 • กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save