fbpx

In-House Training Courses

Innovation & Technology

The Design Thinking for Executive

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร :

คำว่า Design Thinking หรือกระบวนคิดเชิงออกแบบ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงต้องอธิบายกันหลายวันกว่าจะเข้าใจ และมองเห็นภาพว่าคืออะไร แต่ในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแทบทุกองค์กรต่างก็ได้เริ่มศึกษาเรียนรู้กันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน กลายเป็นกระแสที่ทำตามๆกันมา แต่หลายองค์กรนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งๆที่ยังไม่รู้จักเครื่องมือนี้อย่างดีพอ ทำให้เห็นผลไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา และโอกาส หากจะว่าไปแล้ว Design Thinking ก็คือยา หรือ Solution ตัวหนึ่งที่ใช้จัดการกับอาการป่วย หรือปัญหาบางประเภทที่เกิดขึ้นในองค์กร ก่อนนำไปประยุกต์ใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึง รูปแบบของปัญหา ตัวตน รายละเอียด ตลอดจนคุณลักษณะพิเศษของเครื่องมือตัวนี้ให้ดีเสียก่อน

เครื่องมือ Design Thinking ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานในโหมดของงาน Routine หรืองานประจำที่ทำงานแบบเดิมๆ ซ้ำๆ หรือทำเป็นประจำ แต่เหมาะที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ, ปรับปรุงแก้ไข, เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ไปสู่สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจหน้าที่เต็มในการดำเนินการในสิ่งต่างๆให้กับองค์กรดังที่กล่าวมา ยิ่งมีความจำเป็นในการยกระดับทักษะดังกล่าวให้สูงขึ้น Design Thinking ในโหมดของนักบริหารนั้นจะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจแก่นแท้ใน 3 ด้านคือ การเข้าใจ (Hearing), การเข้าถึง (Create), และการพัฒนา (Development) เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลลัพธ์ของงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสำเร็จแบบยั่งยืน

หลักสูตรนี้ได้กลั่นกรองและออกแบบขึ้นมาจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาองค์กรต่างๆมากมายในด้านการยกระดับกระบวนการคิด, วิธีคิด, วิธีการสร้างนวัตกรรมเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงแนวคิดตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้งานผ่านกรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อยกระดับทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นหากองค์กรของท่านกำลังออกแบบหรือสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้ว แต่พบว่าที่ผ่านมายังทำออกมาไม่ดีพอ หรือไม่ประสบผลสำเร็จ เชื่อว่าเครื่องมือ Design Thinking คือคำตอบสุดท้ายที่จะช่วยนำพาทีมงานตลอดจนองค์กรของท่านประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว…สิ่งที่ผู้อบรมจะได้คือ…

 1. ผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายถึงนิยาม ที่มา ตลอดจนแนวคิด ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking สำหรับผู้บริหารได้
 2. ผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายถึงขั้นตอน (Design Thinking Process) ในโหมดนักบริหารทั้ง 3 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด Design Thinking ไปประยุกต์ใช้งานในการออกแบบ/พัฒนา กระบวนการทำงาน หรือระบบงานใหม่, ธุรกิจใหม่ รวมถึงโครงการใหม่ๆขององค์กรที่ต้องการความสำเร็จแบบยั่งยืน

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ :

 • โปรแกรมเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
 • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 30:50:20:0
 • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร

TimeLearning Program
 

09.00 – 10.00

 • เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้
 • ทำไมต้อง “Design Thinking”
 • “Design Thinking” คืออะไร?
 • แนวคิด Design Thinking และที่มา

 

 • ศาสตร์พระราชา ต้นฉบับการพัฒนา และสร้างนวัตกรรม

·        เข้าใจ (Hearing)

·        เข้าถึง (Create)

·        พัฒนา (Development)

10.00 – 10.15พักเบรกชา-กาแฟ
 

10.15 – 12.00

 • “Customer Pain” เมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม
 •  ขั้นตอนสำคัญของ Design Thinking สำหรับผู้บริหาร

 

 •   STEP#1: Empathic Hearing – ฟังให้ได้ศัพท์ จับโจทย์ให้มั่น

·                 Empathic Hearing Tools & Process

·                 Workshop #1: Empathic Hearing Skill up

12.00 – 13.00พักรับประทานอาหาร
13.00    – 15.00·                  Problems/Pain Points Exploration Tools & Process

·                  Workshop #2: Problem Identification

 • STEP#2: Creation – เกณฑ์ไอเดียอย่างไร ให้หลุดกรอบ ตอบโจทย์แบบสุดติ่ง

·        ปรากฏการณ์ของความคิดสร้างสรรค์ (Incident of Creativity)

·        เข้าใจกลไกการทำงานของสมองก่อนประลองไอเดีย

·        Ideate Tools & Process

·        Workshop #3: Ideation

15.00 – 15.15พักเบรกชา-กาแฟ
15.15 – 16.30
 • STEP#3: Develop (Prototyping & Testing)

·                   การจัดลำดับ และคัดเลือกไอเดีย

·                   The Incidental Rule

·                   Prototyping, Testing Tools & Process

·                   Workshop #4: Prototyping, Testing

 •  การประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ
 •  ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับกลาง-สูง

อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา:

Post-it Note, Flip Chart, ปากกาเขียน White board

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save