fbpx

In-House Training Courses

Innovation & Technology

Creative Thinking & Driving Innovation

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคคลากรจึงควรมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ตลอดจนการบริการ จนสามารถสร้างนวัตกรรมการทำงานได้

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดในการสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างนวัตกรรม การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยม

ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
1Self-Learning 1 วันความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคืออะไร?

·       ในการเริ่มต้นผู้เข้าร่วมจะกำหนดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พวกเขาจะสำรวจศักยภาพในการสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

·       วิธีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับความคิดสร้างสรรค์

·       แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเอง

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในธุรกิจ

·       ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้

·       ลักษณะของนวัตกรรม แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

·       ประเภทของนวัตกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ ตัวอย่างโมเดลนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบไหน

·       เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมและแบบจำลองการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

·       เรียนรู้วิธีการกำหนดปัญหาขั้นตอนแรกที่สำคัญก่อนที่จะเริ่มการแก้ปัญหา

·       เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

การสร้างและการขับเคลื่อนวัตกรรมในองค์กอย่างสร้างสรรค์

·       การเตรียมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรม องค์ประกอบที่สำคัญ

·       กระบวนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร ปัจจัยแห่งความความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

In House Training
Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
109:00-10:30 น.ทบทวนเนื้อหาและทวนความเข้าใจผู้เรียนที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง
210:30-12:00 น.Mini Workshop การแก้ปัญหาการทำงานด้วยการคิดสร้างสรรค์

·       Workshop การแก้ปัญหาในองค์กรด้วยกระบวนการ Creative Thinking และ Lean Startup กระบวนการเริ่มตั้งแต่การระดมสมองค้นหาปัญหา การระบุความต้องการ การออกแบบนวัตกรรม การสร้างต้นแบบ การคัดเลือก การขับเคลื่อนวัตกรรม และการคิดเชิงกลยุทธ์ ลักษณะ Workshop เป็นกลุ่ม

313:00-14.45 น.Mini Workshop การสร้างและการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม

·       Workshop การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรขับเคลื่อนวัตกรรม และการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะ Workshop เป็นกลุ่ม

415:00-16:30 น.Mini Workshop การสร้างและการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม (ต่อ)

·       ทำการ Workshop ต่อ และ Wrap up เน้นย้ำ Innovation Mindset ให้กับผู้อบรม และอธิบายเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม              บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จำนวน 25 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม      ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน และ ศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save