fbpx

In-House Training Courses

Crisis Management & Business Strategy

Online Training Course

หลักการ/แนวคิด

การจัดการภาวะวิกฤตคือการระบุภัยคุกคามต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการที่องค์กรใช้ในการจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้ เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่สามารถคาดการณ์ได้องค์กรจะต้องสามารถรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ การจัดการภาวะวิกฤตมักจะต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นและบ่อยครั้งหลังจากเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว เพื่อลดความไม่แน่นอนในกรณีเกิดวิกฤตองค์กรมักจะจัดทำแผนการจัดการวิกฤต เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อาจประสบปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินงานตามปกติ วิกฤตเช่นไฟไหม้ การเสียชีวิตของ CEO  การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การละเมิดข้อมูล ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จนนำไปสู่ต้นทุนที่เป็นรูปธรรมและไม่มีตัวตนให้กับบริษัท ในแง่ของยอดขายที่สูญเสียลูกค้า และการลดลงของกำไรสุทธิของบริษัทธุรกิจที่วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงลบใดๆที่เกิดขึ้นกระบวนการของการมีแผนความต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤต

โปรแกรมการพัฒนานี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบ Online Training เพื่อให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤต(Covid-19) มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจหรือขององค์กรให้การดำเนินการทางธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่เราไม่อาจควบคุมได้

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารในสภาวะวิกฤติ กาวางกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร
 • สามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถบริหารธุรกิจให้ผ่านพ้นสภาวะวิกฤติไปได้
 • มองเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจ บริหารการขายเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการเรียนรู้

Module ที่1. หลักการนำธุรกิจในช่วงวิกฤติ (7 ชั่วโมง)

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ (2 ชั่วโมง)
 • การออกแบบโมเดลธุรกิจ (3 ชั่วโมง)
 • ตัวชี้นำทางธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญในภาวะวิกฤต: (1 ชั่วโมง)
  • วงจรเงินสด
  • ภาพรวมสินค้าและบริการ
  • ผลิตภาพของแรงงาน
  • กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • กรณีศึกษาและการปรับกลยุทธ์ธุรกิจในภาวะวิกฤติ (1 ชั่วโมง)

Module ที่  2. การตลาดและการขายกลยุทธ์: ค้นหาโอกาสในช่วงวิกฤต (13 ชั่วโมง)

 • กลยุทธ์ด้านราคา (1 ชั่วโมง)
 • กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในการขายแบบออนไลน์ (1 ชั่วโมง)
 • CRM: วิธีการรักษาลูกค้าของคุณในช่วงวิกฤต (2 ชั่วโมง)
 • พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์ (1 ชั่วโมง)
 • สื่อสารเชิงรุกกับลูกค้าในช่วงวิกฤต (1 ชั่วโมง)
 • การใช้เครื่องมือดิจิตอลกระตุ้นยอดขาย และส่งมอบสินค้าและบริการของคุณเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า (1 ชั่วโมง)
 • การจัดอีเวนท์ และการยื่นข้อเสนอออนไลน์แบบออนไลน์ (1 ชั่วโมง)
 • หลักการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายในภาวะวิกฤต (1 ชั่วโมง)
 • การกระตุ้นยอดขายด้วยแพ็คเกจและโปรโมชั่น การเป็นพันธมิตร และ กลยุทธ์การใช้ผู้มีอิทธิพลกลุ่มย่อย (Micro Influencer) (1 ชั่วโมง)
 • การสร้างเครื่องมือการตลาดผ่านวิดีโอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้วยตนเอง (2 ชั่วโมง)
 • วิธีการเพิ่มการปรากฏตัวของธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลัก (1 ชั่วโมง)

Module ที่ 3 การจัดการทางการเงิน: การจัดการกระแสเงินสดในช่วงวิกฤต (7 ชั่วโมง)

 • หลักการคาดการณ์กระแสเงินสดของคุณ (1 ชั่วโมง)
 • หลักการจัดทำแผนทางการเงินสามเดือน (1 ชั่วโมง)
 • การบริหารกระแสเงินสด(1 ชั่วโมง)
 • การบริหารต้นทุนผันแปร (1 ชั่วโมง)
 • หลักการจัดการและเร่งรัดลูกหนี้ (1 ชั่วโมง)
 • หลักการประนอมเจ้าหนี้อย่างชาญฉลาด (1 ชั่วโมง)
 • แนวทางการจัดหาเงินทุนสำรอง (1 ชั่วโมง)

Module ที่ 4.     การเจรจาธุรกิจเพื่อลดผลกระทบทางการเงินของบริษัท (4 ชั่วโมง)

 • คุณต้องเจรจาอย่างไรและกับใครเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤต (1 ชั่วโมง)
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรองฯ (1 ชั่วโมง)
 • การดำเนินการและกระบวนการเจรจาต่อรองฯ (1 ชั่วโมง)
 • การจัดการผลของการเจรจาและข้อตกลงร่วมกัน (1 ชั่วโมง)

Module ที่ 5.  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการสูญเสียรายได้ระหว่างวิกฤต (5 ชั่วโมง)

 • แนวทางการวางนโยบายด้านผลิตภาพจากทำงานระยะไกล (1 ชั่วโมง)
 • การเพิ่มผลิตภาพจากการทำงานออนไลน์ (1 ชั่วโมง)
 • Centralize and digitize collaboration (5 ชั่วโมง)
 • การบริหารเพื่อเพิ่มการผลิตแบบ OKRs และ เป้าหมาย (5 ชั่วโมง)
 • การจัดลำดับความสำคัญของการทำงานให้กับทีมโดยมีเป้าหมายรายวัน(1 ชั่วโมง)

Module ที่ 6. การบริหารจัดการธุรกิจจากระยะไกล (5 ชั่วโมง)

 • ความเป็นผู้นำที่เข้าถึงความรู้สึกของพนักงาน (Empathetic Leadership) (2 ชั่วโมง)
 • การจัดการทางจริยธรรม (Ethical management) (2 ชั่วโมง)
 • จรรยาบรรณสำหรับธุรกิจออนไลน์ (1 ชั่วโมง)

Module ที่ 7. การบริหารจัดการซัพพลายเชนในภาวะวิกฤต (4 ชั่วโมง)

 • หลักการวางกรอบการจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (2 ชั่วโมง)
 • หลักการทบทวนแผนการลงทุนใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน (1 ชั่วโมง)
 • หลักการจัดการสินค้าคงคลัง (1 ชั่วโมง)

 Workshop

 1. วิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกัน
 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ
 3. ฝึกทำแผนปฎิบัติงาน (ตามหัวข้อที่เรียน)
 • ผู้สอนเป็นผู้กำหนดให้ในระหว่างที่เรียนรู้ร่วมกัน

 หมายเหตุ:  1.สามารถเรียนได้ทั้ง Offline และ Online

      2.กรณีงานที่ปรึกษา

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงานตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. ก่อนเริ่มงาน ลูกค้าเตรียมข้อมูล เป้าหมายขององค์กรในปี ความคาดหวังหลังจากจบ

โปรแกรม

 1. การทำที่ปรึกษาส่วนบุคคล(Private Consult) จำนวนครั้งขึ้นกับความเหมาะสมในธุรกิจ ( เป็นการเรียนรู้ทฤษฎีและทำWorkshop ฝึกปฎิบัติจริง ) โดยที่ปรึกษา และทีมประจำโปรแกรม

4.หลังจบ สรุปการเรียนรู้ และ คู่มือการบริหารองค์กรสำหรับ ลูกค้า 1เล่ม

ในระหว่างที่มีการทำงานที่ปรึกษา(Consult)ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมวิทยากรทางโทรศัพท์ได้ตลอดระยะเวลาที่เป็นที่ปรึกษา(Consult)

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save