fbpx

In-House Training Courses

Crisis Management & Business Strategy

Goal Setting and Action Planning for Supervisor

“ความสำเร็จ”  คือการไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า

 หลักการและแนวคิด

 การกำหนดเป้าหมายขององค์กร  เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ขององค์กร

การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ที่ทำด้วยความละเอียด รอบคอบ จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก มีคุณภาพ จนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กร เป้าหมายขององค์กร นั้นเป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ที่ถือเป็นเป้าหมายหลัก เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร ที่แต่ละหน่วยงานภายในองค์กร จะต้องนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว

เป้าหมายที่ดี ควรมีลักษณะ SMART ซึ่งมาจากอักษรต้นของคำว่า

SPECIFIC                เป้าหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง

MEASURABLE         เป้าหมายควรวัดได้เป็นตัวเลข ประเมินค่าเปรียบเทียบได้ และใช้ติดตามผลได้

ACTION ORIENTED เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระทำ และนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมรองรับได้ชัดเจน

REALISTIC              เป้าหมายต้องเป็นจริงได้ แต่ไม่ง่ายจนเกินไป เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทาย

TIMELY                   ต้องมีกรอบของระยะเวลาที่ชัดเจน แน่นอน กำหนดไว้

การกำหนดเป้าหมายที่ดีและมีคุณภาพจะนำไปสู่แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กรและแผนปปฏิบัติการได้จริง
 2. พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดเป้าหมายขององค์กร
 3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้เรียผ่านกิจกรรมนและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญ เป้าหมาย แผนงาน วิธีการ และขั้นตอน
 • การกำหนดเป้าหมายที่พึงประสงค์
 • การตัดสินใจเลือกเป้าหมายที่ดีที่สุด ท่ามกลางความจำกัด
 • การกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อการวางเป้าหมายระยะยาว
 • การกำหนดลำดับขั้นตอนของเป้าประสงค์เพื่อกระจายงานสู่ระดับต่างๆ
  • วิสัยทัศน์
  • ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
  • เป้าหมาย
  • วัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์และประเมินสถานะให้พร้อมก่อนก้าวไปยึดเป้าหมาย
  • การรู้จักสมรรถนะของตนเองและทีมงาน (จุดแข็ง-จุดอ่อน)
  • การรู้จักสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)
  • การรู้จักอนาคต (คาดการณ์ผลกระทบ-ความเสี่ยง-ความไม่แน่นอน)

 

กิจกรรม จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้า?

ให้ผู้เรียนลองฝึกสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่มีความแตกต่างกันหลายๆฉาก เพื่อให้ผู้เรียนมีมุมมองในแต่ละประเด็นให้กว้างที่สุด เพื่อฝึกการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายขององค์กรว่ามีมากน้อยเพียงใด

 • การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการกำหนดเป้าหมายภายใต้สามสภาวะ
  • สภาวะที่แน่นอน
  • สภาวะที่ไม่แน่นอน
  • สภาวะที่มีความเสี่ยง
   • กฎการสูญเสียน้อยที่สุด
   • กฎการได้มากสุดของระดับต่ำที่สุด
   • กฎการได้รับมากที่สุด
   • กฎได้ทั้งสองฝ่าย
  • การกำหนดเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมายเพื่อเปิดทางเลือกกลยุทธ์
  • การเลือกเป้าหมายที่ดีที่สุดมาใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ
  • การวางแผนปฏิบัติการ
  • วิธีเขียนแผนปฏิบัติการ
   • การวางแผนเพื่อผลระยะยาว
   • การกำหนดเป้าหมายย่อยให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้าย
   • การวางแผนคู่ขนาน
   • การทดสอบในสถานการณ์จำลอง
   • การวิพากษ์แผนเพื่อมองหาจุดอ่อน

กิจกรรม กำหนดเป้าหมายของหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบและลงมือวางแผนปฏิบัติการจริง

กิจกรรม ค้นหาข้อบกพร่องของแผน 5 ข้อ และการสวมบทบาทเป็นฝ่ายตรงข้าม ให้ผู้เรียนลองสวมบทบาทเป็นผู้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการของเรา แล้วดูว่าเราจะใช้วิธีตอบโต้อย่างไร และการตอบโต้ที่เกิดขึ้นนั้นเรารับมือได้มากน้อยเพียงใด และโอกาสที่เขาจะมีชัยชนะต่อเรามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

 • การพัฒนานิสัยนักคิดและนักวางแผนปฏิบัติการ

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

แนวทางและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินหลักสูตรฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • การสร้างและกระตุ้นการสื่อสาร 2 ทาง เช่น
  • การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์และความคาดหวังจากการอบรม
  • คำสำคัญต่างๆ (Key Words)
  • การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
 • การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
  • การนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
  •  ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ
 • Workshop ประเด็นสำคัญที่สามารถฝึกทักษะได้
  • กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
  • นำเทคนิค และเครื่องมือมาตรฐานไปทดลองใช้
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
 • Assignment เพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม
  • หัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของตนเอง

เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ (Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จำลอง (Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริตของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save