fbpx

In-House Training Courses

Crisis Management & Business Strategy

Entrepreneurship Development for Success for Digital Business

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้โอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้าน IT และ Digital ทำให้มีผู้ประกอบการเกิดขึ้นมากมาย  สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเหล่านี้ควรทราบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มสร้างธุรกิจได้ไม่นานหรือดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว คือ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองให้แข็งแรงและสามารถขยายธุรกิจออกไปได้อย่างยั่งยืน 

หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital” หรือ Entrepreneurship Development for Success for Digital Business” ของ KCT ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน Digital  (บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ / การตลาดออนไลน์ / รับจ้างทำระบบ Network เป็นต้น) หลักสูตรครอบคลุมในทุกด้าน โดยใช้แนวความคิดในการบริหารงานสมัยใหม่และโมเดลเพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ 

Business Model Canvas (BMC) เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองธุรกิจของตนเองได้อย่างชัดเจนในแผ่นเดียว ทำให้ทีมงานรับรู้รูปแบบของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการตัดสินใจ การบริหารงาน การปฏิบัติงานของทีมงานรวมถึงการแก้ปัญหาจากแนวทางเดียวกัน เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ที่เหมาะต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยทาง KCT ใช้โมเดล BMC เป็นหัวใจของการอบรมโดยปรับให้เข้ากับบริบทของผู้ประกอบการทางด้าน IT และ Digital 

                             Business Model Canvas (Osterwalder, Pigneur & al. 2010             

ส่วนประกอบต่างๆของ Business Model Canvas ประกอบด้วย 

 1. Value Propositions คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากธุรกิจ จริงๆแล้วคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและได้รับอย่างแท้จริงคืออะไร มีกี่รูปแบบ และธุรกิจสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้ลูกค้าได้ 
 1. Customer Segment กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน คุณค่าที่ธุรกิจมีถูกส่งมอบให้ใครได้บ้างและใครเป็นลูกค้าที่แท้จริง ลูกค้ามีเพียงกลุ่มเดียว หรือหลายกลุ่ม 
 1. Channels ช่องทางที่ลูกค้าสามารถรับรู้คุณค่า รับสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้ 
 1. Customer Relationships เรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้แก่การให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ 
 1. Revenue Streams รูปแบบรายได้ของธุรกิจ รายได้หลัก รายได้รอง สินค้าหรือบริการ การจัดเก็บรายได้จากช่องทางต่างๆ 
 1.  Key Resources ทรัพยากรของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคล จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ทรัพยากรจะถูกใช้เปลี่ยนเป็นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับผ่านกระบวนการ 
 1. Key Activities กระบวนการและกิจกรรมที่ธุรกิจต้องทำ โดยหลักคือกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการสนับสนุนทั้งหลายเพื่อให้ธุรกิจสามารถทำงานได้จริง จะมีความเชื่อโยงกับ Resource ที่จำเป็นเพื่อสร้างกิจกรรมทางธุรกิจขึ้นมา 
 1. Key Partners พันธมิตรทางการค้า หลักๆคือนำส่งวัตถุดิบหรือทรัพยากร ประสานงาน ช่วยเหลือ ปรึกษาร่วมมือกัน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.  Cost Structure โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีทั้งเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายคงที่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายผันแปรตามจำนวนการผลิต การเข้าใจในโครงสร้างต้นทุนจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจในธุรกิจและการตั้งราคาสินค้า 

 

แนวทางหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการของ KCT 

จากประสบการณ์ของทีมวิทยากรของ KCT ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหารในองค์กร และเป็นผู้ปฏิบัติจริง ทำให้เล็งเห็นถึงประเด็นสำคัญของการออกแบบการฝึกอบรมโดย หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการของ KCT พัฒนาโดยอาศัยหลัก 3 ประการดังนี้ 

 1. ใช้ Business Model Canvas (BMC) โดยให้ความรู้ความเข้าใจแต่ละหัวข้ออย่างแท้จริง 

ในปัจจุบัน BMC ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นแนวทางโครงร่าง (Framework) ที่ดี แต่จะมีประสิทธิภาพเต็มที่ไม่ได้หากผู้ใช้งาน Canvas ไม่มีความรู้พื้นฐาน ตัวอย่าง และการเชื่อมโยงแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน ทีมวิทยากรจะลงในรายละเอียดในแต่ละประเด็น 

 1. ในรายละเอียดมีหัวข้อที่ผู้ประกอบการควร?ทราบครอบคลุมภายใต้กรอบ BMC  

ภายใต้กรอบ BMC ในรายละเอียดจะมีหัวข้อที่ผู้ประกอบการควรจะทราบเพื่อการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง KCT บรรจุลงในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ได้แก่ 

 • ภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการ 
 • การวิเคราะห์คุณค่าและการวิเคราะห์ลูกค้า  
 • การออกแบบกระบวนการให้บริการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 • การจัดองค์กรและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ MBO OKR 
 • ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการจูงใจทีมงาน  
 • การขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 
 • การสร้างพันธมิตรทางการค้าและ การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
 • การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ 
 • การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร หลักภาษี สำหรับธุรกิจ 
 • การติดต่อสื่อสารและการขาย 
 1. ใช้การทำ Workshop ด้วยแนวทาง พัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น 

ในแต่ละหัวข้อ วิทยากรจะใช้การบรรยายเป็นตัวนำ และทำให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจ ผ่าน Workshop หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ โดย Workshop มิใช่เพียงการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้ประกอบการทำธุรกิจอยู่ ใช้หลักการตั้งคำถามที่ถูกต้อง เพื่อค้นหา แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้ดี แข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการและเข้าใจแนวความคิด Business Model Canvas เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจของตนเอง 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์คุณค่าและการวิเคราะห์ลูกค้า  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการออกแบบกระบวนการให้บริการและการปรับปรุงกระบวนการ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการจัดองค์กรและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการจูงใจทีมงาน  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการสร้างพันธมิตรทางการค้าและ การเจรจาต่อรองธุรกิจ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการจัดการทรัพยากรและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร หลักภาษี สำหรับธุรกิจ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการสื่อสารและนำเสนอเพื่อธุรกิจ 
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจภาพรวมและแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจของตนเองให้แข็งแกร่งขึ้น 

หัวข้อการฝึกอบรม 

วันที่ 1 Overview Value and Customer Segmentation 

ภาพรวม การวิเคราะห์คุณค่า และการวิเคราะห์ลูกค้า 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. ภาพรวมของการเป็นผู้ประกอบการ 
 • ปูพื้นฐานให้ผู้อบรมเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทราบเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดในหัวข้อที่จัดอบรมทั้ง 
 • ลักษณะเฉพาะของธุรกิจประเภทต่างๆ การขายสินค้าหรือบริการและธุรกิจที่ผู้อบรมทำอยู่  
 • ภาพรวมของเครื่องมือหลักที่ใช้คือ Business Model Canvas และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
 • การคิดของผู้ประกอบการ 
2 10:45-12:00 น. วิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากธุรกิจ 
 • หลักการวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่า การแบ่งกลุ่มลูกค้า กลุ่มลูกค้าหลัก กลุ่มลูกค้ารอง กลุ่มที่มีผลต่อการซื้อของลูกค้า กระบวนการการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้า ลูกค้าแบบ B to B/ B to C 
 • STP Analysis (Segmentation/Targeting/Positioning) 
 • การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทของลูกค้า 
3 13:00-14.30 น. Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าแบบเจาะลึก  
 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแบบเจาะลึก (Customer Insight by Empathize Workshop) 
 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อลูกค้า 
4 14:45-16:00 น. Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าและคุณค่าแบบเจาะลึก (ต่อ) 
 • การวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอคุณค่า ด้วยเครื่องมือ Value Proposition and Customer Journey 

วันที่ 2 Service Process Design and Process Improvement  

การออกแบบกระบวนการให้บริการและการปรับปรุงกระบวนการ 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. การออกแบบกระบวนการให้บริการ 
 • หลักการออกแบบกระบวนการให้บริการ 
 • Process and Function Analysis 
 • หลักการออกแบบตัวชี้วัดในกระบวนการ 
2 10:45-12:00 น. Workshop การออกแบบกระบวนการให้บริการ 
 • Service Design Workshop เพื่อการสร้างจุดเด่นในการให้บริการลูกค้า 
3 13:00-14.30 น. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
 • การวิเคราะห์กระบวนการ การหาจุดแข็งของงองค์กรเพื่อการพัฒนาและปัญหาที่เกิดขึ้น 
 • การปรับปรุงกระบวนการด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น Lean Management, 5S, Kaizen, 7 Waste, etc 
4 14:45-16:00 น. Workshop การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
 • Process Improvement Workshop 

วันที่ Organization and Administration  

การจัดองค์กรและการบริหารงานเพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. 
 • การบริหารงานโดยใช้เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ 
 •  Management by Objectives               
 • หลักการบริหารงานองค์กร 
 • หลักการวางแผนงาน 
 • การจัดส่วนงาน  (Organization) 
2 10:45-12:00 น. 
 • การจัดกำหนดหน้าที่  (Staffing) 
 • การอำนวยการ        ( Directing) 
 • การประสานงาน  ( Co-ordinating))                                        
3 13:00-14.30 น. 
 • การรายงาน  ( Reporting )     
 • การงบประมาณ    ( Budgeting )          
 • การบริหารจัดการด้วยเทคนิค OKR (Objectives & Key Results)                             
4 14:45-16:00 น. 
 • Workshop การบริหารจัดการองค์การ  

วันที่ Leadership Teamwork and Motivation  

ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการจูงใจทีมงาน  

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. ภาวะผู้นำ (Leadership) 
 • ภาวะผู้นำสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
 • สปิริตและ จิตวิญญาณที่ดีและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำ 
2 10:45-12:00 น. การบริหารงานเพื่อสร้างทีมงาน   
 • การสร้างทีมความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์ 
 • ศิลปะการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับผู้นำ 
 • Leadership and Team Workshop 
3 13:00-14.30 น. การจูงใจทีมงาน 
 • การจูงใจทีมงานรูปแบบต่างๆ 
 • หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler) 
4 14:45-16:00 น. 
 • Motivation Workshop  

วันที่ Selling and Customer Relationship Management 

การขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. เทคนิคการขายเพื่อความสำเร็จ 
 • มารยาทการขายและบุคลิกภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาส 
 • เทคนิคการตั้งคำถามและการฟัง 
 • รูปแบบการยื่นข้อเสนอ ที่ เรียบง่าย ชัดเจน และมีตรรกะ 
 • วางตัวเองเหนือคู่แข่งด้วยข้อเสนอของคุณ 
 • วิธีเปิดประเด็นเพื่อนำสู่การเสนอขาย 
 • ทักษะการนำเสนอเชิงรุก 
 • การนำเสนอแบบแพคเกจ และวิธีการยื่นข้อเสนอทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณาพร้อมกันหลายรายการ 
 • การร่างสัญญาการขายของคุณ 
2 10:45-12:00 น. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ 
 • การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า การเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยรูปแบบต่างๆ  
 • วิธีการให้ความช่วยเหลือลูกค้าการบริการหลังการขาย  
 • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
3 13:00-14.30 น. การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเจาะลึก 
 • การพูดคุยกับลูกค้า การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี 
 • การทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำ การสร้างความจงรักภักดี (Loyalty)  
 • การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่และการดูแลลูกค้าเก่า 
4 14:45-16:00 น. Workshop การออกแบบสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 • Customer Relationship Map  
 • การพัฒนาปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า 

วันที่ Partnership and Negotiations  

การสร้างพันธมิตรทางการค้าและ การเจรจาต่อรองธุรกิจ 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. Business Partnership 
 • รูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น หุ้นส่วน คู่แข่ง ความร่วมมือ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
 • การสร้างพันธมิตรทางการค้า 
2 10:45-12:00 น. การวิเคราะห์การเจรจาต่อรองทางต่อรองธุรกิจ 
 • การวิเคราะห์ตนเองและคู่เจรจาเพื่อค้นหาความต้องการของทั้งสองฝ่าย 
 • การหาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณในฐานะผู้เจรจา 
 • หลักจิตวิทยาการเจรจาต่อรอง การรู้จักคู่ต่อสู้ของคุณ 
 • หลักการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่เจรจา 
 • การเตรียมการเจรจาต่อรอง 
3 13:00-14.30 น. เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ 
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบต่างๆ 
 • เราจะอ่านความคิดคู่เจรจาอย่างแม่นยำผ่านการทำความเข้าใจภาษากาย 
 • วิธีการใช้ภาษากายของคุณเองเพื่อเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพมาก 
 • Feel Good factor การสร้างบรรยากาศที่เอื้อแก่การเจรจา 
4 14:45-16:00 น. Workshop การเจรจาต่อรอง 

วันที่ 7 Channel Management–Distribution Channel and Communication Channel 

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย – การใช้ช่องทางการกระจายสินค้าบริการ และช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. ่องทางการจัดจำหน่าย 
 • ช่องทางการจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า และนำสินค้าและบริการให้เข้าถึงลูกค้าในรูปแบบ สำหรับสินค้าและบริการการค้าปลีก การค้าส่ง การใช้ตัวแทนจำหน่าย  
 • ความเข้าใจเรื่องซัพพลายเชน (Supply chain Management) 
 • กรณีศึกษา 
2 10:45-12:00 น. 
 • Workshop Distribution Channel Mapping 
3 13:00-14.30 น. ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์  
 • Integration Marketing Communication (IMC) 
 • การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้ส่วนลด กลยุทธ์การตั้งราคา การใช้พนักงานขาย เทคนิคการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ   
 • ทักษะการเล่าเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
4 14:45-16:00 น. 
 • Workshop Integration Marketing Communication (IMC) 

วันที่ 8 Resource Management  and Risk Management 

การจัดการทรัพยากรเพื่อธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. การวางแผนโครงการและทรัพยากร 
 • ลักษณะของทรัพยกรประเภทต่าง วัสดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคล และทรัพยกรอื่นๆ  
 • การจัดหาทรัพยร (Procurement) 
 • การวางแผนงานการใช้ทรัพยากร (Resource Planning) 
 • การคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ 
2 10:45-12:00 น. การจัดการสินค้าคงคลังและ(Inventory Control) เพื่อลดต้นทุน 
 • กรณีศึกษาสินค้าคงคลัง 
3 13:00-14.30 น. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Business Risk Management) 
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
 • การเตรียมการเพื่อางแผนฉุกเฉิน 
4 14:45-16:00 น. 
 • Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วันที่ 9 การบัญชีต้นทุน การบัญชีบริหาร หลักภาษี สำหรับธุรกิจ 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. 
 • หลักการบัญชีเบื้องต้น 
 • ประเภทของบัญชี การลงบัญชี 
2 10:45-12:00 น. 
 • การบัญชีต้นทุน 
3 13:00-14.30 น. 
 • การบัญชีบริหาร  
 • การวิเคราะห์คัวเลขทางบัญชีเพื่อธุรกิจ 
4 14:45-16:00 น. 
 • หลักภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 

วันที่ 10 Business Innovation and Presentation 

นวัตกรรมทางธุรกิจและการนำเสนอผลงาน 

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา 
1 9:00-10:30 น. 
 • นวัตกรรมทางธุรกิจสมัยใหม่ (Innovation) 
 • การบริหารธุรกิจในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง (Changing Environment) 
2 10:45-12:00 น. 
 • ทบทวน ภาพรวมของการอบรมทั้ง 10 วัน 
 • ทบทวนหลักการของ Business Model Canvas 
 • ทักษะการนำเสนอบริษัทและ Presentation ทางธุรกิจ 
3 13:00-14.30 น. 
 • การนำเสนองานของผู้เข้าร่วมอบรม 
4 14:45-16:00 น. 
 • การนำเสนองานของผู้เข้าร่วมอบรม 
 • สรุปภาพรวมของการอบรม 
 • Wrapping Up 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวนประมาณ 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80 

บรรยาย   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save