fbpx

In-House Training Courses

Agile Management ISO & Productivity Improvement

Project Management

หลักการ/แนวคิด

หากกล่าวถึงคำนิยามหรือความหมายของ “การบริหารโครงการ (Project Management)” แล้ว จะหมายถึง การจัดการ (หรือบริหาร) โครงการที่ต้องอาศัยพื้นฐานของกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) หรือการจูงใจ (Motivating) และการควบคุม (Controlling) ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การบริหารโครงการ คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาในการดำเนินงาน การบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ เช่น ใช้ช่วงระยะเวลาและทรัพยากรอย่างจำกัด มีทีมงานหมุนเวียนยืดหยุ่นได้โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากรในแต่ละ ด้าน ระยะเวลาการทำงานเป็นแบบชั่วคราว ซึ่งมีโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างการทำงานสูง ดังนั้น การบริหารโครงการ จึงควรทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาระบบบริหารโครงการต่อไป

ความสำคัญของโครงการ

 1.   ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและภูมิหลังของการทำงาน
 2.   ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.   ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน
 4.   ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้เพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติจริง
 5.   ช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูง
 6.   ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 7.   ช่วยสร้างทัศคนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงาน
 8.   สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน
 9.   สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวก ไม่ซ้ำซ้อน
 1. หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจวัตถุประสงค์
  • ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารโครงการเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงาน และสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
  • ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารโครงการให้แผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร
  • ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้จริงและถ่ายทอดโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

  เนื้อหาการเรียนรู้

  วันแรก

  ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ

  • คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน”
 • SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน”
 • แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า
 • เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
 • เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ

 • หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan Needs)
 • PDCA (Deming Circle) หลักการเขียน แผนปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิธีวางองค์ประกอบของการเขียนแผนปฏิบัติการ ตามหลัก PDCA
  • ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
  • กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • วิธีการกำหนดจุดประสงค์เชิงปริมาณและคุณภาพ
  • การทำความเข้าใจเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนฯ
 • โครงสร้างและ ลักษณะของโครงการที่ดี
 1. ชื่อแผนปฏิบัติ
 2. ขั้นตอนหลัก
 3. ภารกิจย่อยและผู้รับผิดชอบ
 4. วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
 5. ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 6. กำหนดวันเวลาสถานที่
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 8. จุดวิกฤตที่สำคัญหรือข้อควรระวัง ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือภารกิจ
 9. แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสำรอง
 10. งบประมาณ
 11. ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษา

ส่วนที่3) การวางแผนการทำงาน,การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและการจัดการค่าใช้จ่าย

 • หลักการจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ
 • การนำ Gantt Chart และ CTP มาใช้การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า (Task Prioritization)
 • การบริหารจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในแผนฯ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 • หลักการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของแผนฯ

วันที่สอง

ส่วนที่4) เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • เทคนิคการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการควบคุมแผนปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผิดไปจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
 • หลักการการและแผนการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
 • 4M Model เทคนิคการค้นหาจุดอ่อนของแผนปฏิบัติงาน
 • บทบาทของผู้ตรวจสอบและควบคุมแผนปฏิบัติงาน
 • หลักการวิเคราะห์โอกาสความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ
 • เทคนิคการปรับปรุงแผน
 • หลักการและวิธีรายงานสรุปผลงานและการนำเสนอแผนงาน

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 • บุคลากรในระดับหัวหน้างาน
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสน

Business Framework

 (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

Figure 1 Smart goal Model

Figure 2 PDCA circle for planning

Figure 3 4M for Planning

 • ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานและกรณีศึกษา

กิจกรรมและWorkshop

Inspiring Workshop :  ฝึกการตั้งเป้าหมายในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

Inspiring Workshop :  ฝึกการเขียน Action plan ของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

Inspiring Workshop :  ฝึกการนำเสนอ Action plan ของโครงการ ต่อหน้าที่ประชุม

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save