Agile คือแนวคิดในการทำงานยุคใหม่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เพราะได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่  แต่การนำมาใช้จำเป็นต้องเรียนรู้ให้กระจ่าง

 บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจไปทั่วโลก  ที่มีนโยบายในการพัฒนายกระดับศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง  จึงได้นำบุคลากรระดับผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร Agility and Innovation  จากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy  โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy  เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ และเสริมด้วยกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ความคิด และลงมือปฏิบัติจริง จบหลักสูตรด้วยความรู้ ความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม

แบ่งปัน