ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

ความสามารถในการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับความคาดหวังของลูกค้า 
 • เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับผู้ลูกค้าประเภทต่างๆและรู้ประเภทการขายที่แตกต่างกัน 
 • เพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมั่นใจและมีทักษะเพื่อโน้มน้าวลูกค้า  
 • เพื่อเรียนรู้หลักการของการโน้มน้าวใจ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล 

ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดทุกคนที่ต้องการโน้มน้าวโน้มน้าวชักจูงและปิดการขายโดยใช้ช่องทางการขายและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ 

หัวข้อการฝึกอบรม 

Day I 

หัวข้อวิชา   :  การทำความเข้าถึงใจและความรู้สึกของลูกค้า และการพัฒนาทักษะการเข้าถึงใจและความรู้สึกของลูกค้าจำนวน 6 ชั่วโมง 

คำอธิบายเนื้อหาวิชา 

 • เรียนรู้วิธีการที่จะโน้มน้าวจากนักขายอสังหาริมทรัพย์นายหน้าที่ประสบความสำเร็จ 
 • เข้าใจความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทมากขึ้น ด้วย Empathy Map Canvas 
 • กลวิธีชนะใจลูกค้า  
 • พัฒนาทักษะการเข้าถึงใจและความรู้สึกของลูกค้า  (Empathy Skill) 
 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Active Listening) 
 • Workshop : Empathy map ได้ใจ จึง ขายได้ 

Day II 

หัวข้อวิชา   :  การโน้มน้าวและการสร้างข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้า   จำนวน 6 ชั่วโมง 

คำอธิบายเนื้อหาวิชา 

 • ศิลปะการ Sales Pitching  
 • วิธีการสร้างข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นเพื่อสร้างความน่าสนใจในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ 
 • ฝึกสร้าง Sales pitch จากจุดขายที่แตกต่าง และ คุณค่าของผลิตภัณฑ์  
 • เทคนิค Story Telling เพื่อสามารถเรื่องราวที่มีพลังในการนำเสนอการขายและเชื่อมโยงกับ lifestyle ของลูกค้า 
 • สร้างความสนใจแก่ข้อการนำเสนอด้วยข้อเท็จจริง,ตัวเลขและราคา 
 • เปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นโอกาส ปิดการขาย 
 • ฝึกปฏิบัติ Sales pitching และ Story telling แบบการเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย กรณีศึกษา  Role play 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

แบ่งปัน