KCT Academy จัดอบรม “เทคนิคการสอนงาน”(On the Job Training) ให้ UACJ(Thailand)

หนึ่งในปัญหาสำคัญขององค์กรในปัจจุบัน คือ การเชื่อมต่อระหว่างพนักงานผู้ชำนาญการรุ่นเก่า กับพนักงานรุ่นใหม่ๆ ขาดช่วง ทำให้การทำงานเกิดปัญหาเมื่อพนักงานรุ่นเก่าเกษียณอายุ หรือลาออกไป การถ่ายทอดงานถือเป็นอีกบทบาทสำคัญที่หัวหน้างานต้องมีทักษะในการสอนงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศักยภาพในการก้าวขึ้นมาทดแทน UACJ(Thailand) Co.,...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend