สกสว. อบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำ จากสถาบัน KCT Academy

ต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เริ่มปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(สกสว.)...

KCT Academy อบรมให้กับบุคลากรวิทยาศาสตร์ สกสว.

ตลอดปี 2562  สถาบันฝึกอบรม KCT Academy  ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันแขนงต่างๆ ใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานในองค์กรของตนอย่างคับคั่ง โดย...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend