อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก

https://www.youtube.com/watch?v=poZmNZ_ZfbM&t=44s

พันตำรวจโท ดร. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์

      พันตำรวจโท ดร. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์ กลุ่มงานคณาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ           การศึกษา ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2559 ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำเร็จ พ.ศ. 2547 วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ....

อาจารย์ พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน

https://www.youtube.com/watch?v=kYukWyIWx5k&t=145s  

ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

https://www.youtube.com/watch?v=UDayutt1wYY&t=14s

ดร. รวิภาส กล่ำทวี

ดร. รวิภาส กล่ำทวี อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร และที่ปรึกษา องค์กรในประเทศและต่างประเทศ  การศึกษา ปริญญาเอก ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (สาขาวิชาการเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ) จากสถาบัน The Master’s Institute of Development  Academy and Seminar ประเทศฟิลิปปินส์ อดีตนักเรียนทุนปริญญาโท (อันดับหนึ่งของประเทศและคนแรกของภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ (อันดับหนึ่งของรุ่น) สาขาวิชาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ...

ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช   การศึกษา (Educational Background) B.P.H - Public Health  Chiang Mai University Faculty of  Medicine,B.P.H.(Public Health) M.Ed – (Health Promotion) Chiang Mai University Faculty of  Education,...

อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร

อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ มากว่า30ปี นักวางแผนเชิงกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน   การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง   การฝึกอบรม ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ...