หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

วิทยากรประจำ KCT Academy Design course by   Mr. Denis Billette Busissness Systems...

หลักสูตร : การคิดเป็นภาพเพื่อยกระดับการคิดและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Visual Thinking: Upgrade Thought and...

  โดย  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ   วิทยาการ, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy     ...

หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking and Complex Problem Solving) ...

หลักสูตรโดย KCT Academy ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking: การคิดเชิงวิพากษ์ คือ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็น...

หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking and Complex Problem Solving) ...

หลักสูตรโดย KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking: การคิดเชิงวิพากษ์ คือ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว...

หลักสูตร : ทักษะการคิดแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร (Creative Problem Solving for...

    โดย อาจารย์ ไกรกิติ  ทิพกนก นักบริหาร,ที่ปรึกษา  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการแก้ปัญหามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการหาทางออกในการบริหารให้เกิดขึ้นในองค์กร และการแก้ปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น การคิดผลิตภัณฑ์...

หลักสูตร : Design thinking เพื่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กร (Design thinking for innovation...

โดย   ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาด้านงานBIM (Building Information Modeling) และอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบันเกิดจากที่องค์กรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาตัวองค์กรเอง ปัจจุบันหลายองค์กรประสบกับปัญหาในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆสำหรับนวัตกรรมในองค์กรตลอดจนรูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างนวัตกรรมต่างๆ...

หลักสูตร แก้ปัญหาอย่างไร ?…ให้ ‘หลุดกรอบ’ แต่ “ตอบโจทย์ธุรกิจ” ! (Is &...

    ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้) วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ ประสบการณ์ 15 ปี   ทำไม ? ต้อง Is...

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ สยบทุกความสูญเสีย ! (Systematic Problem Solving)

    ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้) วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ ประสบการณ์กว่า 15 ปี   ทำไม ? ต้อง SPS: แนวคิดและทักษะการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง...

หลักสูตร การคิด และการจัดโครงสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic & Structural Thinking)

    ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้) วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ ประสบการณ์กว่า 15 ปี   ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร : จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการยกระดับผลการปฏิบัติงาน และการเพิ่มผลผลิตในองค์กรธุรกิจที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่สำคัญของแต่ละองค์กรกำลังเผชิญอยู่คือเรื่อง...

หลักสูตร : คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม (Creative Thinking & Driving Innovation)...

      โดย ไกรกิติ ทิพกนก วิทยากร,ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคคลากรจึงควรมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์...

หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking for pro-active problem solving)

หลักการ/แนวคิด การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) หมายถึง กระบวนการรับรู้และคิดแยกแยะ เรื่องราว เหตุการณ์ ข่าวสาร ความรู้...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend