หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (2 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง...

หลักสูตร ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความสำเร็จ มีชัยชนะเหนือการเปลี่ยนแปลง (Successful Change : Business 4.0)...

โดย   อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ   หลักการและแนวคิด ปัจจัยหนึ่งที่นามาซึ่งความสำเร็จขององค์กร...

หลักสูตร ชัยชนะเหนือการเปลี่ยนแปลง (Smart Change) “หนึ่งใน ชุดหลักสูตร เบอร์ 1...

โดย      อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ  คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร...

หลักสูตร: คุณลักษณะที่ผลักดันสู่ความสำเร็จ (Successful working life Characteristic) ...

โดย     อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร...

หลักสูตร : การบริหารและการจัดการวิกฤติ (Crisis Management Workshops – Business...

    โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป็นความจริงที่ว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ องค์กรใดก็ตามที่เตรียมรับมือกับวิกฤตจะเสียหายน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าองค์กรที่เพิกเฉยแม้ว่าหายนะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกัน บรรเทาได้เมื่อเราพร้อมเผชิญหน้าและสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับคาดการณ์ พยากรณ์และตอบสนองวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น...

หลักสูตร : การทำงานยุคใหม่ด้วยแนวคิด Agility (Agility and Innovation Model) (หลักสูตร...

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ...

หลักสูตร : ระบบสารสนเทศอาคาร ในแต่ละขั้นตอนงานก่อสร้าง (BIM-Building Information Modeling) ...

      โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building...

หลักสูตร : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Manage Your Performance) (หลักสูตร...

  โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม แนวความคิดการจัดการประสิทธิภาพส่วนบุคคลมีความสำคัญโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม หากพนักงานในองค์กรมีความสามารถในการจัดการประสิทธิภาพด้วยตนเองแล้วจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ (Performance...

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ เจาะเกราะปัญหาเรื้อรังให้ถึงแก่น ! (Why-Why Analysis )

  ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้) วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ   ทำไม ? ต้อง Why-Why Analysis : จากการทำงานเป็นวิทยากร...

หลักสูตร :การรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคสมัยแห่งความท้าทาย ( Human Resources Retention & Development management...

โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ   Key...

หลักสูตร :ทิศทางและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในยุคสมัยแห่งความท้าทาย ( Human Resources Evolution & Trend for...

โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ Key...

หลักสูตร: การพัฒนานวัตกรรมการทำงานด้วย Agile – Scrum (Developing Work Innovation by...

โดย      อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 02-0032125, 090-5593536, 065-5285021
E-Mail : kcta.training@gmail.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend