หลักสูตร : การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Business English writing for communication) (หลักสูตร...

ความเป็นมาของหลักสูตร   ในปัจจุบันโลกไร้พรมแดนทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารธุรกิจระหว่างกันตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านทางเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบการสนทนาและการเขียนโต้ตอบ การเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารถือเป็นวิธีการสื่อสารสำคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างกันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆทั้งทางธุรกิจและราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานให้ราบรื่นและเกิดความเข้าใจที่ดีตรงกัน วัตถุประสงค์ในการเขียนอาจแตกต่างกันออกไป เช่น สั่งซื้อสินค้า ตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย...

หลักสูตร : PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SUCCESS

Course Overview In Personality Decelopment for Success Course, you will...

หลักสูตร : การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก Proactive Customer Relationship Management

หลักการและแนวคิด   ในปัจจุบันนี้ องค์กรที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและคาดเดาความต้องการของลูกค้าและ  เตรียมพร้อมตอบสนองในแต่ละความต้องการ  นอกจากนี้ยังเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น   เนื้อหาในหลักสูตรประกอบไปด้วย เทคนิคและกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมทำงานเชิงรุกในด้านบริการแก่ลูกค้า (Proactive Working) ด้วยการบริการเชิงรุก (Proactive Service) เป็นการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ  วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้อบรมมีทัษนคติที่ดีต่องานและสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง พัฒนาแนวทางการทำงานและให้บริการประสบการณ์ลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางได้ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน หลังการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถ นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในงานที่รับผิดชอบด้วยกรอบความคิดเชิงรุก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสำคัญของการบริการเชิงรุกและสามารถบริการลูกค้าโดยใช้หลักลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ...

หลักสูตร : เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning – Work Achieving for...

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ      วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การตั้งคำถาม (Questioning)...

หลักสูตร : การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพและการมอบหมายงาน (Effective Communication at workplace, Delegation...

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ...

หลักสูตร :ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำที่เหนือชั้น (Win All ) (หลักสูตร 1...

หลักการและเหตุผล การเจราจาต่อรอง  คือกระบวนการในการคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง หรือช่องว่างระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผลพวงจากการแก้ไขปัญหานั้นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาจะได้ประโยชน์หรือมีผลได้มากกว่าผลเสีย การเจรจาต่อรองนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเชิงการทูต การเจรจาในเชิงพาณิชย์ การเจรจาระหว่างองค์กร หรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองภายในองค์กร...

หลักสูตร :สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication for Delegation & Follow...

ออกแบบหลักสูตร  โดย Knowledge Castle Training หลักการและแนวคิด ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ...

หลักสูตร :กลยุทธ์การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา (หลักสูตร 1 วัน)

Key Highlights: หลักการตั้งเป้าหมายองค์กรและบริหารทีมเพื่อชนะใจลูกค้า ▪ ความสำคัญและคุณค่าของเวลาของการบริหารเวลาเพื่อสมดุลยของการทำงานและชีวิต ▪ การบริหารการจัดลาดับความสำคัญของงาน (Work Priority ) และกำหนดเวลาให้เหมาะกับตนเอง ▪...

หลักสูตร :ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร (Relationship Management) “หนึ่งใน ชุดหลักสูตร เบอร์ 1...

หลักการและแนวคิด ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา...

หลักสูตร การสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Communication Skills)

หลักการ/แนวคิด การสื่อสาร ประกอบด้วยกระบวนการย่อย คือ กระบวนการคิด กระบวนการใช้ภาษา กระบวนการส่ง – รับ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend