หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (Leadership New Generation) (หลักสูตร 1 วัน)

อำนวยการสอนโดย วิทยากรประจำบริษัท หลักการและแนวคิด " ผู้นำ ไม่ใช่ ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่คือผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามด้วยศรัทธา ให้เขาฟังเรา ฟังความคิดอ่านของเรา ให้เขาอยากเดินตามเรา" ...

หลักสูตร :ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำที่เหนือชั้น (Win All ) (หลักสูตร 1...

หลักการและเหตุผล การเจราจาต่อรอง  คือกระบวนการในการคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง หรือช่องว่างระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผลพวงจากการแก้ไขปัญหานั้นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาจะได้ประโยชน์หรือมีผลได้มากกว่าผลเสีย การเจรจาต่อรองนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเชิงการทูต การเจรจาในเชิงพาณิชย์ การเจรจาระหว่างองค์กร หรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองภายในองค์กร...

หลักสูตร สุดยอดผู้นำและหัวหน้างานเหนือชั้น (The Charismatic Leader & Supervisor) (หลักสูตร...

หลักการและเหตุผล องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2ด้านหลักคือการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน (Operating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กรเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลักพร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources...

หลักสูตร : ทักษะที่จำเป็นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจสากล (Global business strategies & leadership...

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew...

หลักสูตร : ผู้นำทรงพลังเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร (Resonant Leadership for Highly...

“ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ ศาสนา การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson”  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน...

หลักสูตร : ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills for Highly...

    “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคนอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น...

หลักสูตร :สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication for Delegation & Follow...

ออกแบบหลักสูตร  โดย Knowledge Castle Training หลักการและแนวคิด ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ...

หลักสูตร หลักการบริหารที่ทรงประสิทธิผล (Principles of Effective Management) (หลักสูตร 2วัน)

 ⁶ออกแบบหลักสูตรโดยKnowledge Castle Training หลักการและแนวคิด  แนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ (Modern Human Resource Management) เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage)ขององค์กร...

หลักสูตร : เทคนิคออกแบบประเมินผลงานและการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI & Process of performance...

โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...

หลักสูตร: 2019 ภาวะผู้นำกับการบริหารองค์กรยุคใหม่ (Leadership with Modern Enterprise Management)(หลักสูตร 1...

โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ   คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง...

หลักสูตร ผู้นำความสำเร็จ (SLG WORKSHOP : Becoming a 21st Century...

หลักการและแนวคิด หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปโดยการใช้รูปแบบการทำสอนและการลงมือทำแบบฝึกหัดและกิจกรรม(Workshop)ให้เกิดความรู้โดยอาศัยกระบวนการโค้ชคอยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ “การเรียนรู้แนวนี้นั้นจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้คิด เขียน พูด และลงมือทำแบบทดสอบและกิจกรรมด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์จริง ด้วยตนเอง” การสร้างให้หัวหน้างานมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่พัฒนาให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 02-0032125, 090-5593536, 065-5285021
E-Mail : kcta.training@gmail.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend