หลักสูตร : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่น (Be Resilience)

โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ทีมวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย (Social Change) - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง (Self-Management Program ) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ทีมงานวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การมองภาพรวมเพื่อการพัฒนาตนเอง -  การมองภาพรวม ความหมาย...

หลักสูตร : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (First Time to be Professional Manager)...

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การในระดับจัดการ (Managerial Work) เป็นงานที่มีความแตกต่างในระดับปฏิบัติการ...

หลักสูตร : วิธีคิดและการสร้างทักษะภาวะผู้นำระดับโลก (Global Mindset & Leadership Skill For...

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน :...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำสำหรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0 (Leadership for Industry 4.0)...

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้บริหารยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมควรจะมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาวะผู้นำที่เหมาะกับยุคสมัย  การสร้างผู้นำในยุค 4.0 มีแนวทางที่สำคัญสามประการคือ การคิดเชิงนวัตกรรม...

หลักสูตร : เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning – Work Achieving for...

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ      วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การตั้งคำถาม (Questioning)...

หลักสูตร : ทักษะการบริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (Managerial Skills for proactive leader)...

โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน” Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคนี้บุคคลากรกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำเพื่อการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน (Leadership for being The Great Supervisor)...

โดย   ดร.ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน, อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย   หลักการความสำคัญ ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ  เนื่องจากผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน...

หลักสูตร : การจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิผล (Knowledge Management) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า  KM คือแนวทางการบริหารแนวทำงานภายในองค์กรเพื่อทำาให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม,...

หลักสูตร : การสั่ง มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน (Directing, Delegating & Controlling)...

โดย ดร.ภูดิท มิตรภักดี Knowledge Castle Training Academy   หลักการความสำคัญ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆจะทำได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และยังเป็นการสร้างขีดความสามารถของทีมด้วย แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหารจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนเหล่านี้...

หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน(Competency Based Development for Enhancing Capabilities and...

โดย  ดร.ภูดิท มิตรภักดี วิทยากรประจำ KCT Academy ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน,  อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย   หลักการความสำคัญ ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาดระบบงาน หรือการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทุกองค์กรต่างจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่างๆซึ่งก็ทำให้พนักงานต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ"ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเองที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend