หลักสูตร : Effective Communication at workplace, Delegation and...

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) “การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ...

หลักสูตร : ผู้นำด้วยหัวใจ (The Empathetic Leadership) (หลักสูตร 1 วัน)

อบรมโดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT  “The skill of understanding and recognizing others'...

หลักสูตร : โปรแกรมการบริหารโครงการ (Project Management Program) (5วัน)

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม เป้าหมายของการบริหารโครงการคือการทำให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายสามประการคือ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ และ ด้านคุณภาพ (Time...

หลักสูตร : การวางกลยุทธ์การบริหารการผลิต และการปฏิบัติงานที่ทรงประสิทธิภาพ (Operation Strategy) (2 วัน)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง...

หลักสูตร : การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving...

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย   วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การจัดการและการแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงและกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เมื่อพบปัญหาสามารถปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)”...

หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (Leadership New Generation) (หลักสูตร 1 วัน)

อำนวยการสอนโดย วิทยากรประจำบริษัท หลักการและแนวคิด " ผู้นำ ไม่ใช่ ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่คือผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามด้วยศรัทธา ให้เขาฟังเรา ฟังความคิดอ่านของเรา ให้เขาอยากเดินตามเรา" ...

หลักสูตร :ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำที่เหนือชั้น (Win All ) (หลักสูตร 1...

หลักการและเหตุผล การเจราจาต่อรอง  คือกระบวนการในการคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง หรือช่องว่างระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผลพวงจากการแก้ไขปัญหานั้นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาจะได้ประโยชน์หรือมีผลได้มากกว่าผลเสีย การเจรจาต่อรองนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเชิงการทูต การเจรจาในเชิงพาณิชย์ การเจรจาระหว่างองค์กร หรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองภายในองค์กร...

หลักสูตร สุดยอดผู้นำและหัวหน้างานเหนือชั้น (The Charismatic Leader & Supervisor) (หลักสูตร...

หลักการและเหตุผล องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2ด้านหลักคือการคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีความสามารถในการปฏิบัติงาน (Operating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กรเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลักพร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources...

หลักสูตร : ทักษะที่จำเป็นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจสากล (Global business strategies & leadership...

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew...

หลักสูตร : ผู้นำทรงพลังเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันขององค์กร (Resonant Leadership for Highly...

“ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ ศาสนา การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson”  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน...

หลักสูตร : ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills for Highly...

    “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน : Andrew Robertson” ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ความสามารถในการบริหารคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคนอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 02-0032125, 090-5593536, 065-5285021
E-Mail : kcta.training@gmail.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend