หลักสูตร : นวัตกรรมกระบวนคิดเชิงออกแบบ สำหรับนักบริหาร (The Design Thinking for Executive)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร : คำว่า Design Thinking หรือกระบวนคิดเชิงออกแบบ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงต้องอธิบายกันหลายวันกว่าจะเข้าใจ และมองเห็นภาพว่าคืออะไร แต่ในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแทบทุกองค์กรต่างก็ได้เริ่มศึกษาเรียนรู้กันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน กลายเป็นกระแสที่ทำตามๆกันมา...

หลักสูตร: หลักการคิดเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนางานแบบก้าวกระโดด (Knowing about Big Data and Integrative Thinking...

หลักการและเหตุผล บูรณาการ เป็นคำที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความซับซ้อน และมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆ อาทิ การวางแผนหรือการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คิดเชิงบูรณาการ เป็นการคิดบนฐานที่ว่า สิ่งต่างๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว...

หลักสูตร พื้นฐานการคิดเชิงอนาคต เพื่อผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ (Futuristic Thinking Introduction)

หลักคิดและหลักคาดการณ์ หลักคิด สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเกี่ยวเนื่องกัน หมายความว่า บนโลกของเรานั้นทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น เช่น การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลให้ในช่วงฤดูฝนเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วม และส่งผลต่อประชาชน...

หลักสูตร : ยุทธศาสตร์ก้าวสู่ความสำเร็จ มีชัยชนะเหนือการเปลี่ยนแปลง (Successful Change : Business...

หลักการและแนวคิด ปัจจัยหนึ่งที่นามาซึ่งความสำเร็จขององค์กร คือ การมี บุคคลกรที่มีความสามารถมาร่วมกันทางาน เรามักจะได้ยินว่า เราต้องสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถที่ธุรกิจต้องการ บุคคลากรต้องมีทัศนคติที่ดี, ความรู้,มีทักษะการขายและความสามารถในการทางานร่วมกัน แต่ยังมีบริษัทจานวนมากที่มีบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วน...

หลักสูตร: ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและแนวคิด ในการทำงานภายในองค์การนั้น Mindsetของพนักงานเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารองค์การ และเป็นการกระตุกเตือนถึงปัญหาต่าง ๆ ขององค์การ เพราะถ้าพนักงานนั้นมี Mindset ที่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานนั้นรู้สึกมีความสุข...

หลักสูตร: วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer

หลักสูตร: วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer  (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) หลักการและเหตุผล การสร้างวิทยากรมืออาชีพ ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend