หลักสูตร : การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Business English writing for communication) (หลักสูตร...

ความเป็นมาของหลักสูตร   ในปัจจุบันโลกไร้พรมแดนทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารธุรกิจระหว่างกันตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านทางเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบการสนทนาและการเขียนโต้ตอบ การเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารถือเป็นวิธีการสื่อสารสำคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างกันอย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆทั้งทางธุรกิจและราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานให้ราบรื่นและเกิดความเข้าใจที่ดีตรงกัน วัตถุประสงค์ในการเขียนอาจแตกต่างกันออกไป เช่น สั่งซื้อสินค้า ตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย...

หลักสูตร : PERSONALITY DEVELOPMENT FOR SUCCESS

Course Overview In Personality Decelopment for Success Course, you will...

หลักสูตร : การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก Proactive Customer Relationship Management

หลักการและแนวคิด   ในปัจจุบันนี้ องค์กรที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและคาดเดาความต้องการของลูกค้าและ  เตรียมพร้อมตอบสนองในแต่ละความต้องการ  นอกจากนี้ยังเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น   เนื้อหาในหลักสูตรประกอบไปด้วย เทคนิคและกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมทำงานเชิงรุกในด้านบริการแก่ลูกค้า (Proactive Working) ด้วยการบริการเชิงรุก (Proactive Service) เป็นการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ  วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ผู้อบรมมีทัษนคติที่ดีต่องานและสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกได้ด้วยตัวเอง พัฒนาแนวทางการทำงานและให้บริการประสบการณ์ลูกค้าโดยให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางได้ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อขัดแย้งเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน หลังการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถ นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในงานที่รับผิดชอบด้วยกรอบความคิดเชิงรุก และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสำคัญของการบริการเชิงรุกและสามารถบริการลูกค้าโดยใช้หลักลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) ได้ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ...

หลักสูตร : ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ผู้บริหาร IOT สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (Managing IOT without...

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  IOT ก้าวเข้ามาเป้นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในความก้าวหน้าของธุรกิจ ประกอบกับหนึ่งในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความสามารถในนำเทคโนโลยี IOT ของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้าน IOT ให้แก่ ผู้บริหาร IOT สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น   การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน IOT ทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง...

หลักสูตร : เชิงลึก เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต (Recruiting & Rehiring...

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ (Leading in the Re-opening Phase &...

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง...

หลักสูตร : เชิงลึก ภาวะผู้นำ,กลยุทธ์การจัดระเบียบองค์กรใหม่ และ การจ้างงานใหม่ในภาวะวิกฤต (Leading, Organizing &...

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง...

หลักสูตร : พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Fundamentals of Engineering and Project Utility...

Business photo created by ijeab - www.freepik.com  โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ วิทยากร  ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์...

หลักสูตร : ระบบเอกสารในงานก่อสร้าง (Document Control in Construction) (หลักสูตร 1...

  โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย    วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy      ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  เอกสารงานก่อสร้างเป็นเอกสารที่มีปริมาณมากและซับซ้อน ผู้ทำงานควรจะเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของเอกสาร กระบวนการใช้งาน การแยกประเภทเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การใช้ข้อมูลแต่ละฟังก์ชั่นในแต่ละเอกสาร ได้แก่ เอกสารเพื่อการนำเสนอ เอกสารสรุปงาน เอกสารเพื่อการติดตามงาน เพื่อให้งานเกิดความรวดเร็วและถูกต้อง การออกแบบเอกสารด้วยเปรตชีตที่ดี นอกจากนี้ การใช้เอกสารยังเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากแต่ละตำแหน่ง การออกแบบเอกสารที่ดีจะลดงานที่ไมจำเป็น...

หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหางานก่อสร้างและการตอบกลับลูกค้า (Construction Problem Solving Techniques and Customers...

Business photo created by jcomp - www.freepik.com โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCTAcademy       ...

หลักสูตร : การวางแผนงานก่อสร้าง การทำงานร่วมกันระหว่าง เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา (Project Planning, Collaboration...

โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์  วิทยากร ที่ปรึกษาKCT Academy ประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม   อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย  หลักการและเหตุผล    การบริหารโครงการก่อสร้าง เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษา หากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดทำงานประสานกันได้อย่างดีแล้วจะทำให้โครงการก่อสร้างบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้    วัตถุประสงค์            1.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend