หลักสูตร :กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive) (หลักสูตร2 วัน)

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม  ความสามารถในการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจและการเข้าถึงจิตใจและความรู้สึกของลูกค้า เพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการขายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์  วัตถุประสงค์  เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับความคาดหวังของลูกค้า  เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับผู้ลูกค้าประเภทต่างๆและรู้ประเภทการขายที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สามารถนำเสนออย่างมั่นใจและมีทักษะเพื่อโน้มน้าวลูกค้า   เพื่อเรียนรู้หลักการของการโน้มน้าวใจ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล  ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่น (Be Resilience)

โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ทีมวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy    หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย (Social Change) - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี...

หลักสูตร : การเป็นผู้นำและการพัฒนาตนเอง (Self-Management Program ) (หลักสูตร 1 วัน)

โดย ทีมงานวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy หัวข้อและขอบเขตวิชา 1. การมองภาพรวมเพื่อการพัฒนาตนเอง -  การมองภาพรวม ความหมาย...

หลักสูตร : ก้าวแรกสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (First Time to be Professional Manager)...

โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy   ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การในระดับจัดการ (Managerial Work) เป็นงานที่มีความแตกต่างในระดับปฏิบัติการ...

หลักสูตร : วิธีคิดและการสร้างทักษะภาวะผู้นำระดับโลก (Global Mindset & Leadership Skill For...

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  “ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน :...

หลักสูตร : ภาวะผู้นำสำหรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0 (Leadership for Industry 4.0)...

โดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้บริหารยุคใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมควรจะมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาวะผู้นำที่เหมาะกับยุคสมัย  การสร้างผู้นำในยุค 4.0 มีแนวทางที่สำคัญสามประการคือ การคิดเชิงนวัตกรรม...

หลักสูตร : เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning – Work Achieving for...

โดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ      วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy  ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม การตั้งคำถาม (Questioning)...

ฟรี!!! หลักสูตรการสร้าง Mobile Application

ในช่วงเวลาที่คุณกับลูกค้าต้องอยู่ห่างกันโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาพบกันเมื่อไหร่เช่นนี้ อาจทำให้ธุรกิจของคุณเสียหายไปจนถึงการสูญเสียลูกค้าไป  !! สถาบันฝึกอบรม KCT Academy ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสัมพันธ์ให้กับองค์กรของคุณกับลูกค้า ให้การติดต่อกันไม่มีวันขาดช่วง ด้วยคอร์ส “การสร้าง...

Managerial Skills for Proactive Leader Course (2-Day Course)

By    KCT Academy Team "If one person cannot give orders to...

ฮอนด้า ในพนักงาน CR รุ่นที่ 5 เข้าอบรมกับสถาบัน KCT Academy

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  นำพนักงาน ฝ่าย Customer Relation...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend