หลักสูตร แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption : the Practical Guide) (หลักสูตร...

หลักสูตรโดย  Knowledge Castle Training บทนำ ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจาก โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์    การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของผู้มีอิทธิพล ...

หลักสูตร รู้จัก เข้าใจสไตล์การทำงานร่วมกับ Gen Y และ Gen Z (Understanding...

โดย Knowledge Castle Training Academy  หลักการและแนวคิด ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคนต่างวัยหรือ เจนเนอเรชั่น (Working Generations) เป็นอย่างมาก การบริหารคนในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งองค์กร...

หลักสูตร :การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทางธุรกิจ (Smart Working) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรโดย Knowledge Castle Training academy หลักการและเหตุผล ในยุคนี้ที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้งOn ground และ On line ทำให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย...

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพของทีมทำงานด้วยความคิดบวก (Boost up Team with Positive Thinking)...

หลักการและเหตุผล ความสำเร็จ หรือล้มเหลวนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน แต่ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญมาก คือเรื่องของ “ความคิด” บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าองค์กรของเราเฉื่อยชา การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม...

หลักสูตร บุคลิกภาพ…สร้างความสำเร็จ (SMART PERSONALITY ) (หลักสูตร 1วัน)

โดย Knowledge Castle Training Academy หลักการและแนวคิด   “บุคลิกภาพ” (Personality) หลายคนอาจคิดว่าการมีรูปร่างหน้าตาดี หล่อ สวย...

หลักสูตร:การนำประชุมที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting) (หลักสูตร 1 วัน)

หลักการและแนวคิด “เป้าหมายที่คุณกำหนดจะเป็นการสร้างกรอบการประชุมสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ” ขณะที่ Stephen Covey กล่าวถึง Seven Habits of Highly Effective...

หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (Leadership New Generation) (หลักสูตร 1 วัน)

อำนวยการสอนโดย วิทยากรประจำบริษัท หลักการและแนวคิด " ผู้นำ ไม่ใช่ ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่คือผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามด้วยศรัทธา ให้เขาฟังเรา ฟังความคิดอ่านของเรา ให้เขาอยากเดินตามเรา" ...

หลักสูตร :ทักษะการเจรจาต่อรองสำหรับผู้นำที่เหนือชั้น (Win All ) (หลักสูตร 1...

หลักการและเหตุผล การเจราจาต่อรอง  คือกระบวนการในการคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง หรือช่องว่างระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผลพวงจากการแก้ไขปัญหานั้นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาจะได้ประโยชน์หรือมีผลได้มากกว่าผลเสีย การเจรจาต่อรองนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเชิงการทูต การเจรจาในเชิงพาณิชย์ การเจรจาระหว่างองค์กร หรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองภายในองค์กร...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 02-0032125, 090-5593536, 065-5285021
E-Mail : kcta.training@gmail.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend