ขอขอบคุณ คุณเปมิกา ปาลวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SME Support&Rescue Center) #SSRC และทีมงาน #SSRC ทุกท่าน ที่ได้เข้าเยี่ยมชม การจัดอบรม Online Training ที่ บจก.โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง (KCT Academy) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ในนามของ บจก.โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง
ต้องขอขอบพระคุณทาง ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี(SME Support&Rescue Center) #SSRC ที่ให้เกียรติสละเวลาในการเยี่ยมชมบริษัทฯ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการประชุม
ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารของ บจก.โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง
มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมหรือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับศูนย์ฯ #SSRC ในอนาคตต่อไป โดยหวังว่าทั้งสององค์กร จะได้มีโอกาสช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Start upในระยะยาวต่อไป

 

แบ่งปัน