Knowledge Castle Training Academy Co., Ltd.

“ We specialize in training human capital Development ”

TRAINER & FACILITATOR

BLOG

VDO

แนวทางการออกแบบหลักสูตรอบรมของสถาบัน
Training Class Design

NEWS

KCTA อบรมหลักสูตร 5ส ให้บริษัทชัวร์เท็กซ์

นอกเหนือจากหลักสูตรที่มุ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร สถาบัน KCT Academy ยังมีหลักสูตรในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน  โดยบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด  บริษัทผู้นำด้านการผลิตถุงมือแพทย์ และถุงยางอนามัย นำทีมพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการทำมาตรฐาน และการตรวจประเมิน 5 ส.”  ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์บุญเริญ ชัยเพ็ชร  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบัน KCT Academy  นำความรู้ด้านการสร้างมาตรฐาน 5ส...

CLIENT SUCCESS

OUR CLIENT (PART)