Knowledge Castle Training Academy Co., Ltd.

“ We specialize in training human capital Development ”

TRAINER & FACILITATOR

BLOG

VDO

แนวทางการออกแบบหลักสูตรอบรมของสถาบัน
Training Class Design

NEWS

ฮอนด้า ล็อค ไทย เลือก KCT Academy อบรมหลักสูตร KPI

หนึ่งในบทบาทที่สร้างความหนักใจให้กับหัวหน้างานมากเป็นลำดับต้นๆ  คือการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่ยอมรับ  KCT Academy มีหลักสูตร  “ KPI & Process of Performance Appraisal”  ที่เหมาะสำหรับทุกองค์กรในการสร้างมาตรฐานการประเมินผลงาน  สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลงาน และตัวชี้วัด หรือ KPI ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถประเมินผลงานพนักงานได้อย่างยุติธรรมแล้ว  ยังช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการใช้ KPI เป็นตัวกระตุ้น สร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้นด้วย ดังเช่น พนักงานระดับหัวหน้าของ บริษัท...

CLIENT SUCCESS

OUR CLIENT (PART)